LFKM10199U Det åbne land i kommuneplanlægningen

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The countryside and municipal planning

Uddannelse
Master i landdistriksudvikling og landskabsforvaltning
Kursusindhold
Den kommunale planlægning i det åbne land er emnet for dette kursus, som omfatter de historiske og aktuelle udviklingstræk i det åbne lands arealanvendelse og kulturlandskaber. Kurset omfatter desuden gennemgange af planmål og retningslinier for det åbne land - i teorien og i praksis, ligesom kommuneplanens sammenhæng med EUs landdistriktsprogram og miljødirektiver behandles. Som andre centrale emner indgår: by- og landrelationer, planlægning af bynære områder og landskaber, governance og projektkultur i kommuneplanlægningen
Målbeskrivelser
Kommuneplanlægningen omfatter efter strukturreformen også det åbne land. Kursets formål er for det første at give et overblik over aktuelle drivkræfter i det åbne land og planmål for landskabernes fremtidige udvikling med hensyn til bl.a. landskabskarakter, jordbrugsmæssig anvendelse, byudvikling, naturindhold og kulturmiljø.

Når kurset er gennemført forventes den studerende at kunne:

Viden
- kunne identificere de væsentligste drivkræfter i udviklingen af landskab og arealanvendelse i det åbne land land
- redegøre for centrale ploblemstillinger og aktører i det åbne lands planlægning indefor forskellige landskabs- og områdetyper


Færdigheder
- analysere almindelige problemstillinger i det åbne land og stille forslag til eventuelle valg af reguleringsform
- udarbejde forslag til planløsninger

Kompetancer
- indgå i tværfaglige projektgrupper i løsning af politik- og planopgaver
- håndtere almindelige planopgaver i det åbne land - fra områdeanalyse, til planlægning af procesforløb og fremstilling af løsningsforslag
Der undervises efter et kompendium med udvalgte artikler, bogkapitler og tekster med relation til kursusemnet. Kompendiet opdateres for hvert kursus
Man kan starte på uddannelsen med dette modul
Undervisningen gives ved foreslæsninger, seminarer, ekskursioner og projektarbejde. Udover projektarbejdet der for hovedparten foregår udenfor den skemalagte tid kan gennemføres individuelt eller i grupper og kan tage udgangspunkt i den/de studerendes aktuelle arbejdsgaver Undervisningen foregår forskellige steder i landet, dels på to 2½-dages internater (typisk fra torsdag middag til lørdag eftermiddag) og på to heldagsseminarer Mindre ekskursioner indgår i begge internater.
Kurset afholdes næste gang i foråret 2013. Modulet afvikles i form af to internater af hver 2 1/2 dags varighed samt to seminarer af hver 1 dags varighed. I de mellemliggende perioder løses opgave med vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Ekskursioner
 • 16
 • Forberedelse
 • 80
 • Forelæsninger
 • 44
 • Kollokvier
 • 8
 • Projektarbejde
 • 94
 • Vejledning
 • 4,5
 • I alt
 • 247,5
Point
9 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Der gennemføres en mundligt eksamen med udgangspunkt i afleveret projektarbejde og pensum iøvrigt
Krav til indstilling til eksamen
Deltagelse i og aflevering af projektarbejde
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelse.