LFKM10198U Landdistriktspolitik - i teori og praksis

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Rural Policy - Theory and Practice

Uddannelse
Master i landdistriksudvikling og landskabsforvaltning
Kursusindhold
Modulet skal give indsigt i baggrunden for og den faktisk førte landdistriktspolitiks mangfoldighed og effekter. Politik for landdistrikternes udvikling er et varmt emne i mange kredse, bl.a. i forbindelse med kommunalreformen, EUs landdistriktsprogram og etableringen af de lokale aktionsgrupper. Men der er langt fra tale om én slags politik med bestemte regler og aktører: der er snarere tale om "landdistrikternes politik", projektvirke og brug af støtteordninger eller det, som kaldes "The New Rural Paradigm", og styret på nye måder. Mange temaer kan være i spil, f.eks. levevilkår, erhverv, bosætning, bygningsforfald, kultur og natur. Spillerne på banen kommer fra mange niveauer og kredse. F.eks. finder vi EU, diverse ministerier, regioner og kommuner på banen, med særlige roller, f.eks. som metastyrere. Men ikke mindst de lokale aktionsgrupper, de lokale samfunds foreninger, borgere og virksomheder er centrale som direkte aktører. Og ofte ser vi initiativer, hvor parter fra forskellige niveauer og sammenhænge går sammen på projektniveau. Ofte ser vi et mismatch mellem f.eks. logikken i det åbne lands planlægning og den lokale landdistriktspolitik. Lokal landdistriktspolitik er snarere landdistrikternes politik i form af projekter end én politik, og styret gennem adgang til støtteordninger!

Nyeste teorier vil indgå, f.eks. med introduktion af begreber som "netværksstyring", "local governance", "partnerships" og "community agency".

Centrale aktørers bidrag vil blive analyseret og der foretages case-studier af den lokale landdistriktspolitiks organisering, aktører og indhold i et udvalgt område.

En projektopgave indgår som et væsentligt bidrag.
Målbeskrivelser
Modulet har til formål at give den studerende indsigt i baggrunden for og den faktisk førte landdistriktspolitik med vægt på "lokal landdistriktspolitik" og dens projektorientering, "local governance" og "community agency".

Ved modulets afslutning skal den studerende være i stand til at:

Viden:
- kende de udviklingsmæssige udfordringer, som en lokal landdistriktspolitik står overfor

- kende de politiske og forvaltningsmæssige vilkår og muligheder - herunder civilsamfundets medvirken og det projektorienterede virke

- kende konkrete, typiske landdistriktspolitiske tiltag

Færdigheder:
- gennemføre basale analyser og løsningsforslag

Kompetencer:
- formulere, analysere og fremkomme med løsningsforslag (selvstændigt eller som del af en gruppe) på et afgrænset problem vedrørende landdistrikters udvikling i et landdistriktspolitisk lys
 
Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af 2 1/2 dages varighed samt to temadage af 1 dags varighed. Forud for hvert internat/temadag udsendes relevant litteratur (50-200 sider), som kursisten skal læse. Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og dels af ekskursioner/​feltstudier.
Kurset afholdes næste gang i foråret 2014. Modulet afvikles i form af to internater af hver 2 1/2 dags varighed samt to seminarer af hver 1 dags varighed. I de mellemliggende perioder løses opgave med vejledning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Ekskursioner
 • 16
 • Forberedelse
 • 80
 • Forelæsninger
 • 44
 • Kollokvier
 • 8
 • Projektarbejde
 • 94
 • Vejledning
 • 4,5
 • I alt
 • 247,5
Point
9 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
...
Krav til indstilling til eksamen
Deltagelse i to internater og en temadag samt aflevering af en projektopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Projektopgaven og det mundtlige forsvar skal afspejle kursets målsætninger