LFKK10391U  Transformation, midlertidighed og samtidskunst

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Transformation, Temporality and Contemporary Art

Kursusindhold
Nøgleord: kulturplanlægning, transformation, midlertidig arkitektur, omdannelse af bynære landskaber, borger involvering

Indtagelse og omdannelse af bynære restarealer gennem midlertidige kulturelle tiltag er en voksende tematik som redskab for planlægning og udvikling. Under betegnelsen kulturplanlægning er fænomenet vokset frem inden for de seneste 10 år som en mere nænsom måde at skabe byfornyelse og bynære landskaber på.

Tidligere skete byfornyelse ofte på åbne marker i byernes periferi, der transformeredes fra landbrugsarealer til forstadsbebyggelser og satellitbyer. I dag foregår meget fornyelse inden for strukturer, der allerede er kulturelt og historisk indskrevet i vores bynære landskaber. Det kan være mellemrum i den åbne by, der skal redefineres eller industrilandskaber der har udtjent deres oprindelige formål og nu skal inddrages som sted for nye udviklingstiltag.

Med kulturplanlægning forsøger man at inddrage de fysiske spor og menneskelige ressourcer, der i forvejen er på stedet i en processuel transformation, der ad åre bringer nye læsninger ind i området. Strategier kan inkludere greb som samtidskunst, midlertidige projekter og borgerinvolvering anvendt som redskaber, der kan bidrage til en programmatisk refortolkning og arkitektonisk genlæsning af sted.

På dette kursus vil vi arbejde med og undersøge omdannelsesprocesser der netop arbejder med de midlertidige greb og den kulturelle læsning. Kurset vil tage afsæt i en konkret situation og et sted, som så vil være case og omdrejningspunkt for kursets indhold.
Målbeskrivelser
Målet med kurset er at give studerende indblik i og erfaring med hvordan midlertidige tiltag og strategier kan anvendes i byudvikling og hvordan kunst, arkitektur og landskab kan bidrage med stedsspecifikke genlæsninger af sted og program.

Kurset tilknyttes et eksisterende forsknings og udviklingstema omkring byomdannelse, samtidskunst og midlertidighed og studerende kommer således i kontakt med den forskning der finder sted i faggruppen for Landskabsarkitektur og urbanisme.

Målet er både teoretisk refleksion og praktisk erfaring og kurset tilbyder en konkret kontekst og en bred vifte af kompetencer på området, som studerende kommer i tæt dialog med.

Viden:
Viden om og forståelse af de muligheder og konflikter der kan ligge i anvendelsen af kulturelle planlægningsstrategier og midlertidige anvendelser. Gennem studier af konkrete processer overordnet og paralleller til lignende projekter andre steder vil studerende få viden om og en bredere indsigt i de kompleksiteter, som feltet kulturplanlægning rummer.

Færdigheder:
At kunne arbejde selvstændigt med konceptudvikling, interessentinddragelse og udførelse af egen midlertidige installation.
At metodisk kunne formulere og gennemføre en undersøgelse af stedets brug og aktører.
At kunne indgå og samarbejde i et tværdisciplinært internationalt team af kulturelle iværksættere, grundejere, kommune samt lokale aktører i form af klubber og virksomheder.

Kompetencer:
At kunne omsætte praktisk indsamlet viden til teoretisk refleksion - og omvendt.
At kunne arbejde med konceptuelle greb for midlertidighed.
At kunne arbejde i en kompleks kulturbåren organisation af kunstnere, arkitekter, udstillings koordinatorer, samt lokale aktører i form af borgere, virksomheder og grundejer.
Minimum et års uddannelse indenfor faget landskabsarkitektur, kunsthistorie eller tilsvarende fag med fokus på udvikling af designkompetencer samt by- og landskabsanalyse
- aktiv deltagelse i opbygning og gennemførelse af et midlertidigt projekt.
- deltagelse i dialogsaloner og seminarer med kulturproducenter og andre lokale aktører omhandlende midlertidighed, omdannelse, samtidskunst, byliv og involvering.
- udvikling af eget projekt i form af en bygget installation i 1:1 samt formidling/reflektion over proces og projekt.

Det forventes en stor grad af engagement og selvstændighed fra de deltagende studerende.

En stor del af undervisningen vil foregå på en lokalitet udenfor og det er en forudsætning, at man kan være til stede i området.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
...
Krav til indstilling til eksamen
Aktiv deltagelse i kursusaktiviteter, gennemførelse af kursusprojekt, aflevering af stillede opgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse
Gennemførelse og præsentation af eget projekt.

Redegøre for konceptuelle, æstetiske og praktiske beslutninger i udførelsen.

Formidle processen for forudgående iaggtagelser og analyser samt hvorledes projektet inddrager og forankrer lokalt.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Ekskursioner
 • 20
 • Projektarbejde
 • 106
 • Vejledning
 • 40
 • Kollokvier
 • 20
 • I alt
 • 206