LFKB10272U Fagets videnskabsteori - landskabsarkitektur og bydesign

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Philosophy of Science - Landscape Architecture and Urban Design

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur
Kursusindhold

Kurset er en introduktion til landskabsarkitektur og bydesigns teori og metode i et alment historisk, filosofisk og etisk perspektiv. 


Kurset gennemgår centrale erkendelsesmæssige og værdimæssige antagelser, der ligger til grund for teorier og metoder inden for landskabsarkitektur og bydesign.

Landskabsarkitektur og bydesign anvender ud over en erfaringsbaseret viden et stadigt mere vidtgående sæt af videnskabelige tilgange, hvor naturvidenskabelig viden kombineres med samfundsmæssig forståelse og kreative fag. Det kan give anledning til brydning mellem forskellige traditioner. Kurset giver en introduktion til forskellige syn på videnskab og videnskabelige traditioner.


I kurset diskuteres betydningen af forskellige opfattelser af begreber om ’landskab’, ’by’ og ’natur’. Centrale værdier (natur- og landskabsværdier, sociale værdier, etiske og æstetiske værdier), der ligger til grund for eller kommer til udtryk i landskabsarkitektur og bydesign, gennemgås. Det diskuteres, hvordan forskelle i værdier kan give anledning til dilemmaer og konflikter, samt hvordan værdispørgsmål kan håndteres. 

 

Landskabsarkitektur og bydesign analyseres i et samfundsmæssigt perspektiv, bla. hvordan viden og værdier indgår i praksis, eksemplificeret i forhold til bæredygtighed. Endelig ses på udviklingen i faglig selvopfattelse og betydningen af dialog med det omgivende samfund. 

Målbeskrivelser
Formålet med kurset er at introducere de studerende til at se og forstå deres fag og de tilhørende videnskabelige discipliner i et alment perspektiv. De studerende bliver introduceret til de vigtigste erkendelsesmæssige og værdimæssige antagelser, der ligger til grund for genstand, teori og metode inden for landskabsarkitektur og byplanlægning.

Når kurset er færdigt forventes den studerende i relation til sit centrale fagområde at kunne:

Viden:
- Redegøre for etiske og andre værdimæssige teorier
- Redegøre for centrale videnskabsteoretiske begreber
- Identificere etiske og andre værdimæssige samt videnskabsteoretiske problemstillinger i faglige sammenhænge

Færdigheder:
- kunne vurdere videnspørgsmål inden for forslagsstillelse i landskabsarkitektur og bydesign. Dvs. kunne beskrive, hvilke videnspørgsmål den faglige problemstilling rejser, analysere tilgangen til videnskab, der indgår i forslagsstillelsen samt diskutere den bagvedliggende videnskabsforståelse. 
-kunne vurdere de værdispørgsmål, som forslagsstillelse i landskabsarkitektur og bydesign rejser. Dvs. kunne beskrive, hvilke værdispørgsmål problemstillingen rejser/er udtryk for, analysere værdispørgsmål i forhold til fx by- og landskabsopfattelser, natursyn, æstetik, bæredygtighed eller etik samt diskutere hvilken afvejning der (in)direkte er foretaget – dvs. hvilke værdier og hensyn fremmes med forslaget
- Formidle ovenstående klart på skrift og mundtligt

Kompetencer:
- Være i stand til på selvstændig, kritisk og konstruktiv vis at indgå i en værdibaseret debat om faglige emner
- Arbejde selvstændigt med analyse af faglige tekster og problemstillinger
- Arbejde effektivt sammen med andre om analyse og formidling af etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger
Vil foreligge før kursusstart
I kurset benyttes forskellige læringsmåder: forelæsninger, øvelser, case studier, film, diskussion af praksisnære problemstillinger, selvstudium samt gruppevis projektarbejde. Gennem to kursusopgaver bearbejdes det gennemgåede stof på selvvalgte faglige problemstillinger. Der inddrages gæsteforelæsere fra praksis, fra uddannelsen og fra beslægtede uddannelser.
Kurset ligger på bachelordelen, 2. år
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 86
 • Forelæsninger
 • 36
 • Kollokvier
 • 18
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Vejledning
 • 5
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
...
Krav til indstilling til eksamen
To kursusopgaver skal afleveres og godkendes
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
1 sides disposition til hvert eksamensspørgsmål må medbringes
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
To interne bedømmere
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelsen