HTÆK03011U TS, Kultur og samfundsanalyse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Cultural and Social Analysis

Uddannelse
Udbydes efter KA 2009-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Tværkulturelle studier
Kursusindhold

Undervisningsforløbet i Kultur og samfundsanalyse er det teoretisk-analytiske introduktionselement til kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier. Forelæsningsdelen på tretten dobbelttimer er fordelt på to blokke; den første blok introducerer det tværkulturelle studiefelt gennem en række grundlæggende teoretiske problemstillinger; anden blok indkredses det tværkulturelle felt gennem en række tværgående temaer som f.eks. globalisering, modernitet, udvikling, sekularisering/desekularisering, og de teoretisk-analytiske tilgange kommer her i spil i analyser af konkrete undersøgelser og empirisk materiale. I denne undervisning vil der blive trukket på specialister fra ToRS.

Sideløbende med forelæsnings-rækken vil der være tutorials i mindre grupper hver med sin faste underviser. Forelæsningernes emner og problemstillinger kommer til fælles drøftelse i disse tutorials, og man må som studerende være indstillet på, at der her stilles ganske store krav om aktiv deltagelse. Der vil til de enkelte tutorials være obligatorisk læsestof, som skal diskuteres på basis af skriftlige og mundtlige oplæg fra deltagerne. Tutorials vil ligeledes fokusere på udarbejdelsen af synopsisopgaven.
Målbeskrivelser
KA 2009-studieordning:
Kultur og samfundsanalyse (Fagelementkode HTÆK03011E)
Litteraturen til kurset består af to kompendier. De kan ved semesterstart købes i Publi©Kom, Njalsgade 80, Gamle KUA i lokale 17.1.51. Grundbog er Hastrup, Kirsten (2004): Kultur – Det fleksible fællesskab, Århus: Aarhus Universitetsforlag (180 normalsider). Der vil yderligere være materiale til undervisningen online og i Absalon
Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.
Forelæsninger, tutorials, studenteroplæg (mundtlige som skriftlige), tekst- og opgavediskussioner.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 77,5
  • Forberedelse
  • 268
  • Forelæsninger
  • 67
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse