HSSA10064U Psykologien bag skriften: organisering og aktivitet, kultur og kognition

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Specialized Topic in the Psychology of Language

Uddannelse
Sprogpsykologi
Kursusindhold

Dette kursus omfatter litteratur fra tre – hver for sig – store forskningsområder, der beskæftiger sig med spørgsmål som disse: 1) Hvad er skrift for et fænomen, og hvad gør den ved vores hukommelse, erkendelse og udtryksmuligheder? 2) Hvordan har skrift formet vestlig kultur- og bevidsthedshistorie? 3) Hvilke former for skriftforståelse viser sig i barnets tegninger, fortællinger og skriftrelaterede aktiviteter i 5-9 års-alderen, og hvad kan analysen heraf røbe om forbindelsen mellem barnets tænkning og dets udvikling af skriftsproglige færdigheder?

Målbeskrivelser

Det er ét af formålene med kurset at vise, hvorfor man ikke bør holde disse spørgsmål ude fra hinanden, men tværtimod er nødt til at beskæftige sig med, hvordan svarene på én række af spørgsmål får betydning for, hvordan man overhovedet kan rejse nye spørgsmål inden for de øvrige områder. På kurset vil vi springe fra antikken til renæssancen, fra oplysningstiden til vore dages absolutte demokratisering af skriften og den medfølgende hyldest af, hvad Andrew Keen refererer til som the noble amateur. Fra at skriften var forbeholdt et fåtal til den i dag udgør selve forudsætningen for blebørns leg med I-pads, er der foregået en sådan omvæltning af hele vores måde at orientere os i verden på, at det er vanskeligt at forestille sig, hvad konsekvenserne af den bliver i de kommende år – for vores opmærksomhedsevne, tekstbevidsthed, kritiske formåen og dannelse til ansvarlige samfundsborgere. Et andet formål med kurset er således at række ud over den tilbagevendende debat om nye ord i dansk og en flerhed af stavemåder til en dybere forståelse af, hvorfor det i dag er både vigtigt og nødvendigt – for både samfund og individ – til stadighed at undersøge, hvordan  skriftsprog bruges, hvordan det i forskellige former begrænser eller udvikler vores muligheder for ikke bare at kommunikere hensigtsmæssigt men for at reflektere over og ændre den sproglige adfærd, der har betydning for vores eget og andres liv – fra mobning på facebook over den digitale udveksling og opbygning af viden til den forståelse af komplekse sammenhænge, der forudsætter evnen til at læse og fordybe sig i ofte omfattende mængder af litteratur. Hvad betyder det for børns muligheder for at udvikle en sådan forståelse, at de sjældent indgår i situationer, hvori de koncentrerer sig om at læse og skrive gennem længere tid?

Deltagere kan med fordel orientere sig i The Cambridge Handbook of Literacy (2009), David R. Olson and Nancy Torrance (Eds.). En del kapitler herfra vil indgå i undervisningen. Værket kan hentes gratis på nettet via Det Kongelige Bibliotek.
Da det teoretisk og empirisk vil være et relativt krævende kursus at følge, forudsætter det, at deltagerne møder velforberedte til undervisningen, engagerer sig i hinandens indsamling og bearbejdning af data og har lyst til at bidrage med egne analyser til holdets diskussioner.
Undervisningen vil dels bestemme de teoretiske antagelser, der ligger til grund for den videnskabelige beskæftigelse med hele literacy-området, dels gøre det muligt at afprøve enkelte af disse antagelser i forhold til det materiale, deltagerne selv skal indsamle om børns tidlige brug af og leg med skriftsprog.
Kurset egner sig ikke for studerende, der bor i udlandet eller på anden vis er forhindret i at være til stede. I undervisningen vil der ikke – eller kun sjældent – indgå PP-præsentationer. I stedet vil den bestå i en diskuterende fremstilling af historisk, teoretisk, empirisk og analytisk relevante problemstillinger.

Et lørdagsseminar vil blive afholdt i et samarbejde med Marianne Stidsen.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen afvikles som fri skriftlig hjemmeopgave. Det vil være muligt at skrive en teoretisk opgave, men kurset lægger op til at skrive individuelle eller gruppeopgaver, der bygger på analyser af data.