HRUA01098U RUS, Emnekursus: Kultur og kommunikation (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Elective: Russian studies in culture and communication

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen
Kursusindhold

Kurset giver indføring til kulturvidenskabens nyere retninger og metoder med et særligt fokus på de russiske studier i kultur og kommunikation. Udgangspunktet tages i Mikhail Bachtins og Jurij Lotmans forfatterskaber, der hver for sig har øvet en væsentlig indflydelse på en række humanistiske discipliner og påvirket flere fremtrædende kulturforskere verden over. Kurset indledes med at sætte fokus på de mest produktive af Bakhtins koncepter, der markerer en kobling mellem litteratur- og kulturvidenskab, herunder kernebegreber om dialog, kronotop, heterogenitet, den folkelige latterkultur, teorier om kulturens sproggenrer, samt om oppositionen mellem den ”karnevalske” subkultur og den officielle kultur. Ydermere vil kurset belyse Jurij Lotmans kommunikationsteori, der på flere punkter genoptager, videreudvikler og modificerer Bachtins ansatser.  Inden for disse rammer vil kurset lægge vægt på Lotmans centrale begreb om ”semiosfæren”, som både baggrunden og betingelsen for tværkulturel oversættelse, samt på hans kortlægning af grænsens og periferiens rolle for kulturens interaktion med andre kulturer. Endelig skal vi se nærmere på den indflydelse, som Lotmans semiotiske kulturteori har øvet på de nyere postkoloniale studier i den ”russiske orient” (især Kaukasus og Centralasien), studier i den kulturelle hukommelse, samt andre nyere teoretiske retninger, der i kursets forløb anvendes som analytiske redskaber og indgangsvinkler til udvalgte litterære tekster. Udvælgelsen og inddragelsen af analyseeksempler fra de litterære, essayistiske og faglige tekster, film og skønlitterære nøgleværker er foretaget under hensyn til de ikke russisk kyndige. Kurset foregår på dansk og henvender sig til alle studerende med interesse for kultur- og samfundshistoriske tilgange til russisk litteratur. Endelig skal det understreges, at kurset er velegnet både til hjemmeopgaver og til evt. studerende der vil skrive opgave i fagteori på KA.

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:
Fordybelsesemne (fagelementkode HRUB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HRUB01101E)
BA-projekt (fagelementkode HRUB01111E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Valgfrit emne (fagelementkode HØEB10031E)

KA Russisk 2008-ordning:
Valgfag (fagelementkode HRUK03371E)
Fagteori (fagelementkode HRUK03311E)  

KA Østeuropastudier 2008-ordning:
Valgfag (fagelementkode HØEK03261E)

Oplyses på holdet
Se relevante studieordninger
Holdundervisning med studenterfremlæggelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384
  • Forelæsninger
  • 28
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse