HREA0031GU REL, Den Teosofiske Bevægelse (1875-1950): dens historie og betydning

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The Thesophical Movement (1875-1950): its history and significance

Uddannelse
Udbydes efter:
BA:
2010-studieordning Studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2010 eller Tilvalg 2007-studieordning Studieordning for i Religionsvidenskab.
KA:
2008-studieordning i Religionshistorie,
2008-studieordning i Religionssociologi
2008- studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i religionsvidenskab, 2008
Kursusindhold

Få nye religiøse bevægelser har været så indflydelsesrige som den moderne teosofiske bevægelse med dens mange aftryk på kultur, religion, videnskab og politik.

The Theosophical Society blev stiftet i New York (1875) af blandt andre den russiske adelsfødte Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) og New Yorker-advokaten, journalisten og obersten Henry Steel Olcott (1832-1907). I verden omkring den spirende teosofiske bevægelse vandt den nye videnskabelige naturalisme indpas og udfordrede det teologiske og religiøse domæne med tvingende kraft; spiritismen og nye idealistiske reformbevægelser blomstrede op som aldrig før i kontrast til materialismens indtog og den ellers hårdt vundne liberalisme og moderne kapitalisme; imperialisme og Orientalisme gjorde andre kultures verdensbilleder tilgængelige for et bredere publikum samtidigt med, at den intellektuelle elite i høj grad følte sig på toppen af civilisationens stige. I et forsøg på at løse tidens religiøse, sociale og filosofiske problematikker og med en tvingende overbevisning om, at fortidens visdom var af allerhøjeste vigtighed formulerede Blavatsky i en række store værker såsom Isis Unveiled (1877) og The Secret Doctrine (1888) et alternativ, der i forening med østerlandske ideer satte de vesterlandske esoteriske traditioner i centrum. Disse værkers overbevisningskraft og Blavatskys påstand om at være i kontakt med åndlige mestre fra et hemmeligt broderskab tiltrak igennem årene en større skare af intellektuelle, der for alvor satte skub i den teosofiske bevægelse.

I nærværende undervisningsforløb vil der ud over en bred historisk oversigt over den teosofiske bevægelses opståen, historiske kontekst, udvikling og centrale ideer blive fokuseret i detaljer på særlige brændpunkter, såsom det tidlige teosofiske selskab, Blavatskys teosofi, Annie Besant og teosofien i Indien, Point Loma og afgreninger såsom Alice A. Baileys teosofi og The I Am Activity, der leder op til new age religion.  Undervisningsforløbet vil således give en god oversigt med mulighed for at skrive opgave om et særområde inden for den større bevægelse.

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
 
BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E)
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)

KA Religionsvidenskab, gymnasierettede 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (HREK03031E)
Der henvises til kursushjemmesiden på Absalon, hvor der før kursusstart vil foreligge elektroniske kompendier. For øvrig litteratur henvises til Olav Hammer og Mikael Rothstein (eds.), Handbook of the Theosophical Current (Leiden: Brill, 2013).
Mindst 2. første semestre i religionsvidenskab
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 140