HNAA01121U NÆR, Introduktion til Ægyptens oldtidskultur

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Introduction to Ancient Egypt

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi , 2010 eller BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Ægyptologi
2007
Kursusindhold

At give den studerende kendskab til centrale aspekter af Ægyptens Oldtid, samt introducere den studerende for relevante teorier og metoder. Kurset gennemgår hovedtrækkene af Ægyptens arkæologi fra forhistorisk tid til islamiske periode. Arkæologien beskæftiger sig primært med de materielle levn eksempelvis arkitektur, grave og oldsager i deres sociale kontekst. Disse behandles på baggrund af en bred gennemgang af Ægyptens oldtidshistorie. Der vil tillige blive introduceret udvalgte aspekter af arkæologiens teorier og metoder. Disses betydning for fortolkningen af kilderne og de spørgsmål, der stilles til materialet, vil blive diskuteret.

Deltagelse i eksamen kan kun finde sted, hvis eksaminanden har deltaget i enten gruppearbejde, mundtlig fremlæggelse à max. 20 min. samt en skriftlig opgave à max. 5 normalsider.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Ægypten i oldtiden (hele profilen) (fagelementkode HÆGB01121E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Ægypten i oldtiden (fagelementkode HÆGB10011E)
Eksaminanden opgiver 1100-1300 normalsider på niveau svarende til K. A. Bard, An Introduction to the Archaeology of Egypt (London: Routledge, 2009); E. Hornung, History of Ancient Egypt (Edinburgh: Edinburgh University Press); B. J. Kemp, Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization (Routledge: London, NB: Second Edition 2006); S. Quirke, Ancient Egyptian Religion (London: British Museum Press); W. S. Smith, The Art and Architecture of Ancient Egypt (Yale: Yale University Press, revised edition by W. K. Simpson, 1998).
Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Det forventes, at den studerende kan læse engelsk og tysk faglitteratur
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5