HMSA10041U MIN, Køn, kultur og vold - Fra kvindelige selvmordsbombere til æresrelateret vold (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Gender, culture and violence – from female Palestinian suicide bombers to honour based violence

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Minoritetsstudier 2007 eller

KA tilvalg studieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier, 2008
Kursusindhold

Dette kursus har repræsentationer af vold, køn og kultur som omdrejnings-punkt med særlig opmærksomhed rettet mod æresrelateret vold i Danmark. Kurset belyser sammenhængen mellem magt og viden i form af fremstillinger omkring ”den anden”, der som konstrueret objekt ofte er udelukket fra at bidrage til de dominerende diskurser i samfundet – fra magt og viden. Kurset lægger således et magtperspektiv på tematikkerne kultur, køn og vold, hvorved forholdet mellem majoritet og minoritet løftes frem. Desuden vil et hovedfokus være på, hvordan kvinder repræsenteres henholdsvis som voldsudøverne og som voldsofre, idet sådanne fremstillinger også skal ses i relation til hierarkisering af (socialt afvigende) identiteter.

I løbet af semesteret vil vi sammen søge at besvare spørgsmål som: Hvordan bruges religiøse og kulturelle argumenter i forhold til kvinder, henholdsvis som ofre for vold og som udøvere af den? Er der forskel på, hvordan kvinder fremstilles, når de udøver vold, og når de begår den? Og hvordan fremstiller kvinderne selv deres rolle som henholdsvis udøvere og ofre? Spørgsmålene vil søges belyst ved hjælp af cases med inddragelse af relevant baggrundslitteratur. Kurset vil tage udgangspunkt i underviserens ph.d.-afhandling om æresrelateret vold og etniske minoritetskvinder i Danmark samt underviserens tidligere arbejde med kvindelige palæstinensiske selvmordsbombere.

Målbeskrivelser
BA tilvalg 2007-studieordning:
Særligt studeret emne A (fagelementkode HMSB10041E)
Særligt studeret emne B (fagelementkode HMSB10051E)

KA tilvalg 2008-studieordning:
Emnekursus A (fagelementkode HMSK03111E)
Emnekursus B (fagelementkode HMSK03121E)

Kurset er tværfagligt og vil udover litteratur fra minoritetsstudier også inkludere litteratur fra bl.a. antropologi, sociologi, kønsstudier og religionsvidenskab. Bogen Ære og Drab. Fadime – en sag til eftertanke af Unni Wikan (2003) fra Høst & Søn udgør et vigtigt element i undervisningen. Bogen fås på dansk, men også i svensk, norsk og engelsk udgave, og det er en god idé at anskaffe sig bogen inden påbegyndelse af undervisningen. Der vil desuden blive etableret et e-kompendium på Absalon. Kurset vil udover introduktion til centrale teorier også lægge op til diskussion af centrale tekster og byde på dokumentarudsendelser om æresrelateret vold i Danmark, ekskursion(er) samt inddrage eksterne oplægsholdere.

Holdundervisning, hvor de studerendes input vægtes højt. Kurset vil veksle mellem forelæsning, analytiske og empiriske øvelser og klassesamtaler.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse