HKVA10024U Fra Queer til Crip

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

From Queer to Crip

Uddannelse
Kønsstudier
Kursusindhold

De seneste år har en række nye køns- og seksualitetsanalytiske retninger udfordret og ud­vi­det det queerteoretiske felt og dets tænkemåder. Selvom de deler væsentlige queer­teoretiske syns­vinkler, har retningerne også kritiseret blindheder og normativiteter i queer­teori og har gen­nem dette markeret sig som selvstændige queerteoretiske discipliner.

Med ud­gangs­punkt i en introduktion til ’queer classic’ tager kurset på en rejse gennem for­skel­lige disci­pliners begrebs­liggørelser af, hvad det særligt ’queer’ er for noget. Hvordan kan queer teori ses som både inspireret af og i kritisk opposition til homo­seksuali­tets­studier og forskels­femi­nisme? Hvad er heteronormativitet? Analyser af homo­normativitet,homo­natio­nalisme og nekro­­politi­ske studier ser på, hvad der sker, når det queer fra at være det eksklu­de­rede, selv bliver en ud­græn­­sende norm. Crip Theory tager udgangs­punkt i den kropslige vending i feminisme og queer teori, men spørger også kritisk til, hvilken krop disse retninger fremstiller som den ide­elle? Er nogle kroppe i sig selv handicap­­pede – eller er det snarere samfundet, som er ’handi­cap­­pende’? Den ontolo­giske vending vil have det mate­ri­elle tilbage i kønsforskningen, og under­søger bl.a. på hvilken måde, man kan hævde, at natu­ren (fx et lyn­ned­slag) er queer. Affekt­studier giver os et kritisk blik på ellers ide­ali­serede følel­ser som glæde og kærlighed. Og furturisme-kritiken sæt­ter kursets foreløbige punktum ved sim­pelt­hen at aflyse fremtiden.

Målbeskrivelser

Kurset sigter på at sætte kursisterne i stand til at kunne 1) identificere og karakterisere hovedpointer, som kendetegner de enkelte teoretiske retninger, deres relation til queer teori og deres indbyrdes ligheder og forskelle og 2) omsætte de nævnte positioners tænkning i konkrete analyser af udvalgte kulturprodukter af forskellig art. Der vil i undervisningen blive givet eksempler på mulige analyseområder og empiri.

Vi skal bl.a. læse tek­ster af: Lisa Duggan, Susan Stryker, Rosemary Garland Thomson, Robert McRuer, Eli Caire, Karen Barad, Jasbir Puar, Sara Ahmed, Achille Mbem­be, Michel Foucault, Judith Butler, Eve Sedgwick og Lee Edelman.


Hovedparten af kursets tekster findes på e-læringsrummet Absalon: adgang via punkt KU.
Hertil kommer: M. Foucault: Viljen til viden (kan findes i den akademiske boghandel, KUA)

Undervisningen består af forelæsninger, diskussioner og praktisk analytisk arbejde med konkret analysemateriale.
”Fra Queer til Crip” kan tages alene, men kan med fordel følges parallelt med kurset ”Fra Køn til Queer”. Kurset udbydes som BA-tilvalg, men kan opgraderes til KA-tilvalg. Omfang: 15 ETCS.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kurset lægger primært op til synopsiseksamen,men andre eksamensformer vil også være mulige