HKKA10132U KK, Praktik (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Internship

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier 2007 eller

KA tilvalg studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier, 2008
Kursusindhold
Gennem et konkret praktikophold ved en relevant institution, organisation, NGO, forskningsprojekt eller privat virksomhed vil du opnå arbejdserfaring og praktisk indsigt i en kultur- og samfundsvidenskabelig problematik. Under praktikopholdet vil du skulle opnå praktisk erfaring med oplevelsesøkonomi, kulturmøder eller kulturforskelle i en lokal eller global kontekst. I praktikrapporten vil du få erfaring med at beskrive praktiskstedets organisation og arbejdsområde samt din egen rolle og praktikarbejdet. Du skal desuden diskutere praktikstedets aktiviteter inden for en selvvalgt analytisk ramme samt reflektere over eventuelle etiske problemstillinger, og du vil skulle relatere beskrivelserne og diskussionerne i forhold til litteraturen på dit pensum. Typisk vil praktikken kunne vælges inden for enten produkter, service, kulturlandskaber eller aktiviteter knyttet til underholdning, turisme, museumsvæsen, materiel eller immateriel kulturarv, mindespladser, kollektiv erindring eller lignende. Du tildeles en personlig vejleder blandt underviserne på komparative kulturstudier. Vejleder skal godkende din jobbeskrivelse.
Målbeskrivelser
BA tilvalg 2007-studieordning: 
Praktik A (fagelementkode HKKB10131E)
Praktik B (fagelementkode HKKB10141E)
Litteraturen består af 250 normalsider fastsat af underviser og 200 sider sammensat af eksaminanden, men godkendt af eksamensberettiget underviser/vejleder.
BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive
indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående faglelementer kandidatniveau i Komparatative Kulturstudier til eget fags kandidatordning.
Undervisnings- og arbejdsformen vil være projektorienteret
eller vejledningsbaseret. I forbindelse med rapportskrivning tilbydes vejledning individuelt eller gruppevis
Studerende skal påregne, at praktikopholdet i timetal skal vare mindst 148 timer svarende til i alt 4 ugers fuldtidsbeskæftigelse samlet eller spredt over flere måneder/semestre.
For praktik trin for trin, se
https:/​/​intranet.ku.dk/​kulturstudier_tilvalg/​praktiksomtilvalgsmodul/​Sider/​default.aspx
Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til BA-Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS). En studerende, som har bestået de nødvendige ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 259,5
 • Forelæsninger
 • 4
 • Praktiske øvelser
 • 148
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse