HKKA10112U AFLYST: KK, Kulturarv: Fortiden for tiden (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Cultural heritage: The past at present

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier 2007 eller

KA tilvalg studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier, 2008
Kursusindhold
Fortiden spiller en afgørende rolle for den måde, hvorpå mennesker forstår sig selv og hinanden. Samtidig med, at fremstillinger af fortiden som kulturarv kan skabe sammenhold, forsoning med tidligere tiders gerninger eller være del af et vidensprojekt, kan fortiden også danne kimen til splittelse, had og forfølgelse. Kurset giver indblik i forhandlinger af fortidens rolle i nutiden. ’Kulturarv’ dækker både den traditionelle internationale fokus på den materielle kulturarv såsom Giza-pyramiderne, men forholder sig også til mere lokale formuleringer af kulturarv samt nyere forståelser af uhåndgribelig kulturarv (dans, poesi og håndværk). Vi tager udgangspunkt i antropologiske, arkæologiske og museologiske studier af kulturarv, som sætter kritisk fokus på den kulturelle og politiske kontekst, hvori aspekter af fortiden formuleres som kulturarv - eller forbigås og ødelægges. Vi vil blandt andet gennemgå emner som arkæologiske levns inddragelse i nutidige nationale fortællinger, repræsentationen af kulturarv i turismeindustrien, museets plads i fortællingen om fortiden og den politiske proces, hvorved fortidens genstande eller traditioner opnår international beskyttelse/berømmelse gennem UNESCOs kulturarvslister. Vi vil læse tekster om selve begrebet ’kulturarv’ og teorier om dens øgede betydning. Vi tager særligt udgangspunkt i empiriske eksempler uden for Vesteuropa, såsom ødelæggelsen af Bahmyian Buddha-statuerne i Afghanistan og kulturarv i Mellemøsten og Østeuropa, men berører også Las Vegas-kopier af Ægyptens oldtid, forsoning med en Nazi-fortid i Tyskland, samt enkelte eksempler fra Danmark.
Målbeskrivelser
BA tilvalg 2007-studieordning: 
Frit emne A (fagelementkode HKKB10111E)
Frit emne B (fagelementkode HKKB10121E)
 
KA tilvalg 2008-studieordning:
Analytisk emnespecialisering A (fagelementkode HKKK03271E)
Analytisk emnespecialisering B (fagelementkode HKKK03281E)
Størstedelen af undervisningsmaterialet vil blive uploaded i kursets elektroniske grupperum i Absalon på KUnet.dk.
BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive
indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående faglelementer kandidatniveau i Komparatative Kulturstudier til eget fags kandidatordning.
Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og korte studenteroplæg.
Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til enten BA-Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS) eller KA-tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (30 ECTS). En studerende, som har bestået de nødvendige ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370
  • Forelæsninger
  • 42
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse