HKKA10093U KK, Økonomisk kultur

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Cultural economies

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier 2007 eller KA tilvalg 2008-studieordnign Studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier, 2008
Kursusindhold

Økonomi synes i stigende grad at være omdrejningspunktet for vores verden. Men er økonomien virkelig svaret på alting – og handler økonomi så meget om økonomi, som vi går og tror? På kurset vil vi problematisere antagelsen om det rationelle menneske og forestillingen om én menneskelig markedsøkonomisk natur ved både at stille skarpt på forskellige ”økonomiske” kulturer og forskellige kulturelle forståelser af menneskelig produktion, udveksling og forbrug. Vi vil desuden indkredse, hvordan et antropologisk og humanistisk perspektiv kan bidrage til, og problematisere, studiet af det ”økonomiske” liv.

Hovedvægten lægges på etnografiske studier af bl.a. japanske investorer, melanesisk gavegivning, nyrige russeres forbrug, indiske gamblere og amerikanske økonomisk-religiøse tidshorisonter, for derigennem at kunne stille spørgsmålstegn ved grundlæggende økonomiske antagelser om værdi, handling og subjektivitet. Ud over at gennemgå klassiske og moderne antropologiske og sociologiske teorier om økonomiens grundlæggende sociale og kulturelle karakter vil vi således fokusere på emner som spekulation, gaveudveksling, penge, arbejdsetik, masseforbrug, markedspladser og korruption gennem konkrete etnografiske eksempler fra hele verden.
Målbeskrivelser
BA tilvalg 2007-studieordning:
Tematisk emne A i komparative kulturstudier (fagelementkode HKKB10091E) Tematisk emne B i komparative kulturstudier (fagelementkode HKKB10101E)

KA tilvalg 2008-studieordning: 
Tematisk emnespecialisering i Komparative Kulturstudier A
(fagelementkode HKKK03291E) 
Tematisk emnespecialisering i Komparative Kulturstudier B
(fagelementkode HKKK03301E)

 

PubliKom på KUA, Karen Blixens Vej 4, står for trykning af en mindre del af kursuslitteraturen i form af artikler og uddrag fra bøger samlet i et kompendium, som kan købes tæt på semesterstart. Det meste af kursuslitteraturen er at finde i det elektroniske grupperum for kurset.
Det er et krav, at den studerende har bestået førsteårsprøven, inden tilvalget påbegyndes.
BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive
indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående faglelementer kandidatniveau i Komparatative Kulturstudier til eget fags kandidatordning.
Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og studenteroplæg.
Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS). En BA-studerende, som har bestået eksamen svarende til 45 ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse