HKKA10075U KK, Historie, myter og fortællinger i kulturteoretisk perspektiv (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

History, myth, and narrative in a cultural and theoretical perspective

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier 2007 eller

KA tilvalg studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier, 2008
Kursusindhold
Kurset vil give indblik i hvordan mennesker i forskellige egne af verden formulerer deres erfaringer, forhåbninger og livsopfattelser gennem forskellige former for historiefortælling eller historieskrivning, og hvorledes nyere kulturteorier inden for det tværkulturelle felt behandler disse tematikker. Fokus vil blandt andet være på narrativer så som mytiske fremstillinger, livshistorier, kollektiv erindringer og alternativ historieskrivning. Forløbet vil give den studerende en forståelse for forskellige former for tidsopfattelser, for forholdet mellem narrativer og individuel og kollektiv identitetsskabelse, for forbindelsen mellem historieskrivning og magt, for forskellige narrative genrer, og for hvorledes disse på forskellig vis kan indgå i processer, hvor individer og sociale fællesskaber uophørligt skabes og forhandles. Der vil ligeledes i et tværkulturelt perspektiv blive sat fokus på forskellige nyere kulturteoretiske tilgange til forståelsen af myter, historieskrivning og narrativer, og på de dilemmaer, der kan opstå, når man forsøger at nedskrive og beskrive andre menneskers historier.
Målbeskrivelser
BA tilvalg 2007-studieordning: 
Analytisk emne A (fagelementkode HKKB10071E)
Analytisk emne B (fagelementkode HKKB10081E)
 
KA tilvalg 2008-studieordning:
Analytisk emnespecialisering A (fagelementkode HKKK03271E)
Analytisk emnespecialisering B (fagelementkode HKKK03281E)
Størstedelen af undervisningsmaterialet vil blive uploaded i kursets elektroniske grupperum i Absalon på KUnet.dk.
BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive
indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående faglelementer kandidatniveau i Komparatative Kulturstudier til eget fags kandidatordning.
Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og korte studenteroplæg.
Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til enten BA-Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS) eller KA-tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (30 ECTS). En studerende, som har bestået de nødvendige ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370
  • Forelæsninger
  • 42
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse