HKKA10073U  KK, Historie, myter og fortællinger i kulturteoretisk perspektiv

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

History, myth, and narrative in a cultural and theoretical perspective

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier 2007 eller KA tilvalg 2008-studieordning Studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier, 2008
Kursusindhold
Kurset vil give indblik i hvordan mennesker i forskellige egne af verden formulerer deres erfaringer, forhåbninger og livsopfattelser gennem forskellige former for historiefortælling eller historieskrivning, og hvorledes nyere kulturteorier inden for det tværkulturelle felt behandler disse tematikker. Fokus vil blandt andet være på narrativer så som mytiske fremstillinger, livshistorier, kollektiv erindringer og alternativ historieskrivning. Forløbet vil give den studerende en forståelse for forskellige former for tidsopfattelser, for forholdet mellem narrativer og individuel og kollektiv identitetsskabelse, for forbindelsen mellem historieskrivning og magt, for forskellige narrative genrer, og for hvorledes disse på forskellig vis kan indgå i processer, hvor individer og sociale fællesskaber uophørligt skabes og forhandles. Der vil ligeledes i et tværkulturelt perspektiv blive sat fokus på forskellige nyere kulturteoretiske tilgange til forståelsen af myter, historieskrivning og narrativer, og på de dilemmaer, der kan opstå, når man forsøger at nedskrive og beskrive andre menneskers historier.
Målbeskrivelser

BA tilvalg 2007-studieordning: 
Analytisk emne A i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10071E) eller 
Analytisk emne B i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10081E)

KA tilvalg 2008-studieordning:
Analytisk emnespecialisering i Komparative Kulturstudier A (fagelementkode HKKK03271E) eller
Analytisk emnespecialisering i Komparative Kulturstudier B (fagelementkode HKKK03281E)

PubliKom på KUA, Karen Blixens Vej 4, står for trykning af en mindre del af kursuslitteraturen i form af artikler og uddrag fra bøger samlet i et kompendium, som kan købes tæt på semesterstart. Det meste af kursuslitteraturen er at finde i det elektroniske grupperum for kurset.

BA: Det er et krav, at den studerende har bestået, hvad der svarer til førsteårsprøven på et grundfag på universitetet eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, inden tilvalgskurset påbegyndes
BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets BA-tilvalgskurser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af et bachelorgrundfag på universitetet eller en anden tilsvarende uddannelse, førend BA-tilvalget påbegyndes
KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidatuddannelse eller tilsvarende, frit kunne blive
indskrevet på Komparative Kulturstudier Kulturstudiers KA-Tilvalgsstudium (30 ECTS). Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående faglelementer på kandidatniveau i Komparatative Kulturstudier til eget fags kandidatordning
Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og studenteroplæg.
Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS). En BA-studerende, som har bestået eksamen svarende til 45 ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370
  • Forelæsninger
  • 42
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5