HKKA10052U KK, Migration, transnationalisme og diaspora

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Migration, transnationalism and diaspora

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier 2007 eller KA tilvalg 2008-studieordnign Studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier, 2008
Kursusindhold
Migration er et centralt emne i medier, blandt politikere og som akademisk forskningsfelt. Mens nationalstater søger at begrænse indvandringen, og en række skeptikere i modtagerlandene frygter det, de ser som en tiltagende multikulturel indflydelse, så hylder internationale policy-institutioner migranternes bidrag til den økonomiske udvikling i oprindelseslandet. Dertil kommer at diverse diasporagrupper øver stadig større indflydelse på politiske processer i både nationale og globale sammenhænge. Migration er kort sagt et mangesidet fænomen, der er tæt forbundet med globaliseringsprocesser, nationalstatens udvikling og forandring såvel som spørgsmål om lokal og regional udvikling. Kurset søger at nærme sig spørgsmål om migration, transnationalisme og diaspora fra et kulturteoretisk perspektiv og vil inddrage empiriske eksempler fra forskellige steder verden over.
Målbeskrivelser
BA tilvalg 2007-studieordning:
Aktuelt emne A i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10051E) Aktuelt emne B i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10061E)

KA tilvalg 2008-studieordning:
Aktuel emnespecialisering i Komparative Kulturstudier A (fagelementkode HKKK03251E)
Aktuel emnespecialisering i Komparative Kulturstudier A (fagelementkode HKKK03261E)
PubliKom på KUA, Karen Blixens Vej 4, står for trykning af en mindre del af kursuslitteraturen i form af artikler og uddrag fra bøger samlet i et kompendium, som kan købes tæt på semesterstart. Det meste af kursuslitteraturen er at finde i det elektroniske grupperum for kurset.
Det er et krav, at den studerende har bestået førsteårsprøven, inden tilvalget påbegyndes.
BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive
indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående faglelementer kandidatniveau i Komparatative Kulturstudier til eget fags kandidatordning.
Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og studenteroplæg.
Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS). En BA-studerende, som har bestået eksamen svarende til 45 ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370
  • Forelæsninger
  • 42
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse