HKKA10034U KK, Statistik for humanister – lær at bruge kvantitative data i kvalitative studier (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Statistics in the humanities – how to use quantitative data in qualitative studies

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier 2007 eller

KA tilvalg studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier, 2008
Kursusindhold
På kurset vil den studerende via undervisning og ’learning by doing’ få indblik i statistikkens muligheder og begrænsninger for humanister. Det drejer sig ikke om at lære de matematiske formler bag statistikken, men om at opnå fortrolighed med udarbejdelsen af simpel statistik og refleksion over humanisters brug af tal (gemt i generaliseringer som ’meget få’, ’ofte’, ’næsten alle’, ’lidt flere end før’, ’voksende’, ’accelererende’, o.l.). Dette vil ske ved, at den studerende individuelt eller i grupper lærer at udarbejde et spørgeskema, som forholder sig til et aktuelt samfundstema eller egne faglige interesser. Spørgeskemaet anvendes i en praktisk øvelse, hvor skemaet uddeles blandt medlemmer af en nærmere udvalgt målgruppe. Svarene i de udfyldte spørgeskemaer bliver efterfølgende konverteret til tal og behandlet i statistikprogrammet SPSS. Den studerende lærer at anvende simple statistiske redskaber på computeren (frekvens og krydstabeller), som er de langt mest brugte i kvantitative undersøgelser og opgørelser. Der vil samtidigt blive lejlighed til at prøve sig frem i SPSS med grafiske fremstillinger, som vil kunne bruges i den afsluttende frie hjemmeopgave til at understrege de studerendes fortolkninger af spørgeskemaets resultater. Gennem hele forløbet vil der blive lagt vægt på, at den studerende reflekterer over de muligheder og begrænsninger, som ligger i brugen af kvantitative mål inden for kvalitativ humanistisk- og socialvidenskabelig forskning. Kurset er således en øvelse i at få kvantitative og kvalitative metoder til at spille sammen.
Målbeskrivelser

BA tilvalg 2007-studieordning

Frit emne A i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10111E)(med dispensation) Dispensationen består i, at pensum er ændret til 400 sider, og at prøveformsbestemmelserne er ændret til følgende:

Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave i form af en rapport. Sprog:  Skandinaviske sprog og engelsk efter eksaminandens eget valg.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Omfang: 6-7 normalsider samt grafer og tabeller
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller i en gruppe med op til 5 deltagere. Den enkeltes bidrag til rapporten skal tydeligt kunne identificeres. Det fælles stof må ikke overskride 60 % af omfanget. Det maksimale sideantal øges proportionalt med antallet af deltagere (5 normalsider per deltager dog max samlet længde 20 normalsider).”

eller

Frit emne B i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10121E)(med dispensation) Dispensationen består i, at pensum er ændret til 400 sider, og at prøveformsbestemmelserne er ændret til følgende:

Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave i form af en rapport. Sprog:  Skandinaviske sprog og engelsk efter eksaminandens eget valg.
Censur: Prøven er med intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Omfang: 6-7 normalsider samt grafer og tabeller
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller i en gruppe med op til 5 deltagere. Den enkeltes bidrag til rapporten skal tydeligt kunne identificeres. Det fælles stof må ikke overskride 60 % af omfanget. Det maksimale sideantal øges proportionalt med antallet af deltagere (5 normalsider per deltager dog max samlet længde 20 normalsider).”


KA tilvalg 2008-studieordning:
Statistisk emnespecialisering A (fagelementkode HKKK03331E)
Statistisk emnespecialisering B (fagelementkode HKKK03341E)

Størstedelen af undervisningsmaterialet vil blive uploaded i kursets elektroniske grupperum i Absalon på KUnet.dk.
BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive
indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående faglelementer kandidatniveau i Komparatative Kulturstudier til eget fags kandidatordning.
Se under kursusindhold
Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til enten BA-Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS) eller KA-tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (30 ECTS). En studerende, som har bestået de nødvendige ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 320
 • Forelæsninger
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Vejledning
 • 0,5
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse