HKKA10032U KK, Antropologisk metode: Feltarbejde og interviewteknik

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Anthropological methods: Fieldwork and interviewing

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier 2007 eller KA tilvalg 2008-studieordning Studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier, 2008
Kursusindhold
Kurset giver en introduktion til kvalitative metoder i form af interviewteknikker og antropologisk deltagerobservation. Ud fra forskellige empiriske eksempler vil kurset anskueliggøre og diskutere den komplekse relation, der eksisterer mellem metode og analyse, når man bruger sig selv som instrument. Undervisningen, der vil bestå af forelæsninger, samt interview- og feltarbejdsøvelser, sigter på at give den studerende konkrete redskaber til at lave interviews og kategorisere data. Vi vil indkredse, hvad det vil sige at deltage og observere i et fagligt øjemed, og hvordan man afstemmer sin metode efter emnets karakter i både regional og tværkulturel forstand. Kurset vil desuden rumme en refleksion over de muligheder, problemer og etiske overvejelser, der er forbundet med at lave feltarbejde, herunder hvordan ens egen position påvirker de informationer, man får, hvordan man får adgang til og afgrænset felten, hvilke succeskriterier, der eksisterer for et godt møde og en god analyse, samt hvordan man efterfølgende fortolker og formidler sin viden.
Målbeskrivelser
BA tilvalg 2007-studieordning: 
Metodisk emne A i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10031E)
Metodisk emne B i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10041E) 

KA tilvalg 2008-studieordning:
Feltmetode A (fagelementkode HKKK03231E) 
Feltmetode B (fagelementkode HKKK03241E)
PubliKom på KUA, Karen Blixens Vej 4, står for trykning af en mindre del af kursuslitteraturen i form af artikler og uddrag fra bøger samlet i et kompendium, som kan købes tæt på semesterstart. Det meste af kursuslitteraturen er at finde i det elektroniske grupperum for kurset.
Det er et krav, at den studerende har bestået førsteårsprøven, inden tilvalget påbegyndes.
BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive
indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående faglelementer kandidatniveau i Komparatative Kulturstudier til eget fags kandidatordning
Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og studenteroplæg.
Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS). En BA-studerende, som har bestået eksamen svarende til 45 ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 320
 • Forelæsninger
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Vejledning
 • 0,5
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse