HKKA10012U  KK, Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Social and cultural theory for cross-cultural and regional studies

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier 2007 eller

KA tilvalg studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier, 2008
Kursusindhold
Kurset giver en indføring i kultur- og samfundsforståelse ud fra et antropologisk perspektiv. Undervisningen former sig som en gennemgang af de vigtigste –ismer, såsom evolutionisme, funktionalisme, strukturalisme, symbolisme, postmodernisme, m.fl, med vægt på udvalgte problemfelters teoridannelse og videnskabshistoriske baggrund. Gennemgangen er præget af en række eksempler på, hvorledes teorierne har været anvendt i konkrete analyser af samfund og kultur i forskellige regioner af verden. Kurset giver de studerende kompetence i at formulere og arbejde med kultur- og samfundsteoretiske problemstillinger og sigter på at opøve kulturvidenskabelig refleksion over sammenhængen mellem forskerens positionering og anvendelsen af teorier og analysemetoder. Ved hjælp af et kultursammenlignende og tværkulturelt perspektiv giver kurset en analytisk referenceramme, der kan bruges af de studerende uanset faglig baggrund
Målbeskrivelser
BA tilvalg 2007-studieordning: 
Teoretisk emne A (fagelementkode HKKB10011E)
Teoretisk emne B (fagelementkode HKKB10021E)
 
KA tilvalg 2008-studieordning:
Komparativ kultur- og samfundsteori A (fagelementkode HKKK03211E)
Komparativ kultur- og samfundsteori B (fagelementkode HKKK03221E)
Studenternes Kompendiesalg på KUA, Karen Blixens Vej 4 står for trykning af kursuslitteraturen i form af artikler og uddrag fra bøger samlet i to kompendier. Det første kompendium kan købes tæt på semesterstart, det andet trykkes senere.
BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive
indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående faglelementer kandidatniveau i Komparatative Kulturstudier til eget fags kandidatordning.
Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og korte studenteroplæg.
Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til enten BA-Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS) eller KA-tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (30 ECTS). En studerende, som har bestået de nødvendige ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5