HKKA10011U KK, Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Social and cultural theory for cross-cultural and regional studies

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier 2007 eller KA tilvalg 2008-studieordning Studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier, 2008
Kursusindhold
Kurset giver en indføring i kultur- og samfundsforståelse ud fra et antropologisk perspektiv. Undervisningen former sig som en gennemgang af de vigtigste –ismer, såsom evolutionisme, funktionalisme, strukturalisme, symbolisme, postmodernisme, m.fl, med vægt på udvalgte problemfelters teoridannelse og videnskabshistoriske baggrund. Gennemgangen er præget af en række eksempler på, hvorledes teorierne har været anvendt i konkrete analyser af samfund og kultur i forskellige regioner af verden. Kurset giver de studerende kompetence i at formulere og arbejde med kultur- og samfundsteoretiske problemstillinger og sigter på at opøve kulturvidenskabelig refleksion over sammenhængen mellem forskerens positionering og anvendelsen af teorier og analysemetoder. Ved hjælp af et kultursammenlignende og tværkulturelt perspektiv giver kurset en analytisk referenceramme, der kan bruges af de studerende uanset faglig baggrund
Målbeskrivelser

BA tilvalg 2007-studieordning:
Teoretisk emne A i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10011E) Teoretisk emne B i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10021E).

KA tilvalg 2008-studieordning:
Komparativ kultur- og samfundsteori A (fagelementkode HKKK03211E)  Komparativ kultur- og samfundsteori B (fagelementkode HKKK03221E)

PubliKom på KUA, Karen Blixens Vej 4, står for trykning af en mindre del af kursuslitteraturen i form af artikler og uddrag fra bøger samlet i et kompendium, som kan købes tæt på semesterstart. Det meste af kursuslitteraturen er at finde i det elektroniske grupperum for kurset.

Det er et krav, at den studerende har bestået førsteårsprøven, inden tilvalget påbegyndes.
BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive
indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående faglelementer kandidatniveau i Komparatative Kulturstudier til eget fags kandidatordning.
Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og studenteroplæg
Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS). En BA-studerende, som har bestået eksamen svarende til 45 ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5