HIEK03131U  Indoeuropæisk fonologi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Indo-European Phonology

Uddannelse
Indoeuropæisk
Målbeskrivelser

Efter bestået eksamen er den studerende i stand til selvstændigt, på tidssvarende videnskabeligt niveau og under anvendelse af den relevante faglitteratur at afgrænse, diskutere og stille løsningsforslag til emner af fonetisk, fonologisk eller morfofonologisk art inden for den indoeuropæiske diakron-komparative lingvistik, det være sig inden for et af de attesterede indoeuropæiske enkeltsprog/sproggrene, det indoeuropæiske grundsprog eller dettes forstadier.

Holdundervisning og seminarer med aktiv inddragelse af de studerende
gennem disses fremlæggelse af relevant faglitteratur eller egne undersøgelser
inden for det valgte emne.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se studieordning
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 174
  • I alt
  • 412