HIEA00391U Metodologi og terminologi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Methodology and Terminology of Comparative Linguistics

Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold

Gennem modulet skaffer den studerende sig et dækkende overblik over fagets grundlæggende begrebsapparat, metode og terminologi samt dets historiske baggrund. Mere specifikt erhverver den studerende et basalt kendskab til den komparative lingvistiks erkendelsesteoretiske grundlag, lingvistikkens discipliner i almenhed, almen fonetik og fonologi, morfologiske grundbegreber, sprogtypologi, sprogforandring og diakron metode, sprogslægtskab og sprogklassifikation samt leksikologi og etymologi. Derudover bliver den studerende i stand til at relatere nyere tilgange til faget med idéer, der prægede tidligere stadier i dets udvikling, inkl. de ud fra et teoretisk synspunkt væsentlige vendepunkter og skelsættende landvindinger, der udgør fagets kerne, såsom Rasks, Grimms og Verners påpegelse af de første lydlove, Saussures algebraiske analyse af vokalismen, der førte til ansættelsen af de såkaldte ”laryngaler”, samt nyere tiders tiltagende afklaring af forholdet mellem ordenes morfologiske opbygning og deres lydlige fremtrædelsesformer. Til overblikket hører også indsigt i markante teorier, der ikke længere forekommer acceptable, men som tidligere har præget forskningens udvikling.

Emneopdelte seminarer ved en eller flere af fagets undervisere med aktiv
inddragelse af de studerende gennem fremlæggelse af resultaterne af øvelser,
gruppearbejde m.m., herunder bl.a. diakrone analyser af ikke-indoeuropæiske
sprog.
BIBLIOTEKSUNDERVISNING (biblioteksbrug og litteratursøgning) i uge 39:
Tirsdag d. 24/9 kl. 12-13.
Lokale: 22.2.56 og 22.2.58
OBS: Deltagelse er obligatorisk.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Se studieordning
Bedømmelsesform
7-trins skala