HESA00471U  ESK, Det moderne Grønland

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Contemporary Greenland

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer,
2010 eller BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske Studier 2007
Kursusindhold
Grønland markerer sig stadigt stærkere og mere selvstændigt i forhold til Danmark og omverdenen. Ønsket om anerkendelse af det grønlandske folkss selvbestemmelsesret går som en rød tråd i gennem de senere års selvstyrediskussioner. Tilvalgskurset indfører den studerende i centrale samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger relateret til det moderne Grønland. Efter næsten 250 års status som dansk koloni har Grønland i gennem de sidste 50 år været karakteriseret af afkoloniserings- og nationsdannelsesprocesser. Med udgangspunkt i aktuelle temaer relateret til globalisering, internationale organisationer, miljø, kultur & kommunikation, økonomi, styreformer og politik diskuteres udviklingens problemkomplekser og identitetsdiskurser i et sammensat og flerkulturelt samfund. Diskussionerne vil endvidere relatere sig til nyere primært antropologiske teorier inden for disse områder.
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Grønlandsstudier I (valgfag) (fagelementkode HESB00471E)
Grønlandsstudier II (valgfag) (fagelementkode HESB00481E)

BA tilvalg 2007-studieordning: 
Eskimologisk emne A (fagelementkode HESB10021E),
Eskimologisk emne B (fagelementkode HESB10061E),
Eskimologisk emne C (fagelementkode HESB10041E)

Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau
Holdundervisning med forelæsninger og aktiv inddragelse af de studerende i
form af studenteroplæg og tekstdiskussioner.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 35
  • Forelæsninger
  • 293,5
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 412,5