HDAB10111U Faglig formidling

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Fact Writing and Speaking

Uddannelse
Dansk (Sprog- og kommunikationsrådgivning)
Under studiemønstret: Sprog- og kommunikationsrådgivning

Faglig formidling udbydes på to hold for tilvalgsstuderende og KA-studerende på Dansk:

1) Faglig formidling (Fagelement 1, 15 ECTS, HDAB10111E) fra tilvalgsstudieordningen i Sprog- og kommunikationsrådgivning, 2008-ordningen.
2) Kommunikationsfagligt profilemne 1A, (Modul 32, 15 ECTS, Fagelementkode HDAK03741E) fra KA i Dansk, 2008-ordning, 2013-justeringen.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 216
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 140
  • I alt
  • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
De ønskede prøvebestemmelser er følgende (som erstatter de eksisterende i studieordningen):
Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af:
- Forberedelse til og aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningsgangene.
- 5 bundne skriftlige opgaver i løbet af semestret. Alle 5 opgaver skal godkendes af underviseren.
Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave samt studierapport, der dokumenterer at den studerende har tilegnet sig fagelementets pensum.
Bedømmmelsesform: Bestået/Ikke bestået.
Censurform: Intern (bedømmes af eksaminator).
Eksaminationssprog: Dansk.
Omfang: Bundne skriftlige semesteropgaver: I alt 15-18 normalsider. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave: 15-18 normalside, og der gives 7 dage til besvarelsen; studierapport: 4-6 normalsider, der afleveres sammen med den bundne skriftlige hjemmeopgave.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.