HDAA03643U International Business Communication

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

International Business Communication

Kursusindhold

Hvad er udfordringerne ved internationalt, tværkulturelt og teambaseret samarbejdsprojekter? Hvilke interaktionelle problemstillinger er involveret i at offshore og outsource opgaver og projekter? Hvad er det særligt skandinaviske, vi på godt og ondt trækker med os i internationale samarbejdsprojekter? Hvordan kan man løse udfordringer ved ICT-medierede møder? Hvordan bringer man sine humanistiske kompetencer i spil, når man samarbejder med BRIK-landene? Det er eksempler på typen af spørgsmål, som vil blive arbejdet med i løbet af dette kursus.

Kurset beskæftiger sig med forretningsforståelse, kvalitetssikring, risikovurdering, harmonisering, outsourcing, internationale projekter og ICT-medieret projektarbejde. Der vil blive lagt vægt på at træne de studerende i at sætte deres humanistiske faglighed i spil i en international forretningskontekst såvel som i selv at agere i internationale projekter.

Emnemæssigt vil kurset bygge videre på andre kurser, der har haft fokus på felter som strategisk kommunikation, procesledelse, professionel interaktion, forretningsforståelse, antropologiske metoder, konversationsanalyse, samt interkulturel kommunikation, Indien-studier mm. Studentergruppen på kurset vil tilsammen dække sådanne kompetencer; det er ikke et krav til hver deltager at kunne dække det hele. Derved lægger kurset også op til at samarbejde med personer med andre faglige baggrunde på en måde, så den samlede faglighed udnyttes til at skabe bedre opgaveløsninger. Tværfaglighed er således en vigtig del af kursets tilgang til casearbejdet.

Professionelt lægger kurset op til fremtidigt arbejde med kommunikation og projektledelse i internationalt arbejdende virksomheder og organisationer, samt i virksomheder, der løser konsulentopgaver eller laver træningsprogrammer for sådanne. Dette kursus er et af de kurser på KUA, der direkte har konsekvenser for de studeren­des senere karriere, da alt stoffet og samtlige øvelser har direkte relevans for praktisk arbejde med kommunikation, ledelse og tværfaglige projekter i internationale virksomheder.

Kurset er casebaseret og understøttes af en række seminardage. Kurset er tilrettelagt, så alle deltagere bliver aktive medskabere af et dynamisk og refleksivt læringsrum. Man kan roligt forvente at få travlt, lære fantastisk meget, få venner for livet og have det supersjovt imens. På dette kursus udgør processen i sig selv en meget stor del af det faglige udbytte.

På seminardagene vil der være underviseroplæg, gæsteoplæg, studenteroplæg, gruppearbejde, plenumdiskussioner, miniworkshops og meget andet. Studenteroplæg og øvelser på kurset er teambaserede og bygger i høj grad på stof fra andre kurser på fakultetet. I undervisningsforløbet kan indgå ekskursioner til aktører blandt virksom¬heder i Danmark, der har erfaring med at arbejde internationalt.

I løbet af kurset vil der blive arbejdet med en international case, hvor deltagerne skal deltage i teambaseret arbejde om i samarbejde med en ekstern rekvirent. Formålet med casen er at opnå stærk integration af teori og praksis. Casearbejdet er teambaseret og bygger i høj grad på stof fra andre kurser på fakultetet. Den enkelte trænes i internationalt projektarbejde. Løbende opgaver er integreret i arbejdet med holdets store case. Sidste år var rekvirenten Mærsk, hvor IBC13 lavede en stor kvalitativ undersøgelse af interkulturel kommunikation (interviews, fokusgrupper, samt optagelser af møder og videokonferencer i København og Mumbai). Dette år bygger vi videre på arbejdet fra første år. Der skal med afsæt i de indsamlede data udvikles interkulturelle kommunikationstræningsprogrammer, som efterfølgende testes internationalt, fx i danske virksomheder der har offshoret opgaver og projekter til indiske samarbejdspartnere.
Kurset har et ganske særligt format, der stiller store krav til både underviser og studerendes faglighed, arbejdsindsats og indbyrdes samarbejde. Der vil derfor være deltagerbegrænsning på for at dette format kan fungere. Optagelse på kurset International Business Communication sker på basis af en motiveret ansøgning, hvor deltagerne bl.a. skal gøre rede for, hvordan de på kurset vil sætte deres faglighed i spil fra andre kurser på fakultetet, hvor de har arbejdet med felter som strategisk kommunikation, procesledelse, professionel interaktion, forretningsforståelse, antropologiske metoder, kildestudier, kvalitative metoder, samt interkulturel kommunikation, Indien-studier og hvad der ellers kan vise sig relevant fra den faglige rygsæk. De studerende vil blive inddelt i oplægs-grupper ud fra deres eksisterende faglighed, men vil skulle indgå i casearbejdsgrup¬per på tværs af deres faglige baggrund. Studerende der er indstillet på at lægge en betydelig arbejdsindsats i kurset vil blive foretrukket. Studerende fra hele det humanistiske fakultet er velkommen, men kurset retter sig især mod kandidatstuderende. Den motiverede ansøgning skal sendes til Mie Femø Nielsen på femoe@hum.ku.dk. Sidste frist for ansøgning om deltagelse på kurset er 18. august 2013. Man får besked om optagelse senest 3. september 2013.

Som studerende er der rig mulighed for at deltage i taskforcearbejde om udvikling af kurset, både med hensyn til form og indhold.

Det er planen, at hele holdet vil skulle på en uges studietur til et af BRIK-landene. Sidste år gik turen til Mumbai. Studieturen udgør en del af researchen i forbindelse med casen i tiden op til udformningen af den løsning, der udgør kursets klimaks. Det kunne være en afprøvning af et af de udviklede træningsprogrammer i Danmark og Indien. Der vil ikke være privat indkvartering, men indkvartering på centralt beliggende hoteller, da de studerende let skal kunne mødes og arbejde med casen. Inden kursets opstart arbejdes på at fundraise kursets studieture og materialeforbrug. Lykkes disse bestræbelser ikke, vil man kunne risikere at skulle finde finansiering selv fra individuelle rejselegater eller egen opsparing (ca. kr. 8.000 + lommepenge). Datoer for studieturen ligger ikke fast endnu.

Kursets omdrejningspunkt vil være casearbejde, men der vil også være et pensum at læse. Dette vil tage afsæt i, hvad casen gør relevant. Pensum vil derfor primært bestå i artikler til download fra kb.dk og fra kursets rum på Absalon. Der vil være en del forberedelse til hver seminardag, og et betydeligt arbejde med casen udenfor seminardagene, men der er indlagt tid til dette i semestret, der kommer til at strække sig over 6 måneder med god tid mellem hver seminardag. Forberedelse til første undervisningsgang vil fremgå af kursets rum på Absalon.

Fra tidligere kurser af samme underviser er erfaringen, at rekvirenterne ender med at være ovenud begejstrede for de studerendes resultat. Det gælder fx Danfoss, som samarbejdede om en case i efteråret 2010, og DI Vestsjælland som har samarbejdet om en case i foråret 2012. Som det blev sagt sidst af en erhvervsleder: "Det de studerende her har leveret ligger FULDT på højde med, hvad professionelle bureauer laver for os, og vi betaler KASSEN for den type opgaver!" Der vil således være en stor faglig tilfredsstillelse forbundet med casearbejdet. Man trænes i sine teamkompetencer såvel som i at sætte sine humanistiske kompetencer i spil på en måde, der skaber værdi (herunder forretningsmæssige resultater) og derfor giver anerkendelse fra rekvirenten.

Forkortelser:
ICT er en forkortelse for informations- og kommunikationsteknologi, der bl.a. gør det muligt at mødes via videokonferencer og internetbaseret mødesoftware (fx Skype, GoToMeeting, Webinar, Adobe Connect).

BRIK-landene er en forkortelse for Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Disse lande er i særligt fokus i disse år pga. deres stærke økonomier og høje vækstrater.

Outsourcing betegner det at lægge interne opgaver og projekter ud til eksterne samarbejdspartnere, så de løser opgaven som underleverandør til virksomheden i stedet for at opgaven løses af egne medarbejdere. Offshoring består i at flytte nogle af en virksomheds opgaver og projekter til et andet land, fx fra en afdeling i et land med høje lønninger til en anden afdeling af virksomheden, som ligger i et land med lavere lønninger.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen vil bestå i en mundtlig fremlægning af caseløsningen for den eksterne rekvirent. En ekstern censor vil være til stede under denne fremlægning. Derudover vil hver studerende skulle aflevere en portfolio over løste opgaver i tilknytning til casen. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.
Bedømmelsesform
7-trins skala