HDAA0361OU Sprog og sted i sociolingvistik og dialektforskning (Hvor kommer du fra?)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Elective subject

Kursusindhold

Hvor kommer du fra? hører – sammen hvad laver du?” – til de mest almindelige spørgsmål i samtaler mellem mennesker, der ikke kender hinanden.  Det opleves som naturligt for de fleste af os, at ’placere’ os selv og hinanden i forhold til geografiske steder - også sprogligt. Det ligger dybt i vores kultur at knytte mennesker, sprog og steder til hinanden. Det afspejler sig også i den måde sprogforskningen, og specielt dialektforskningen, har beskrevet sproglig variation på. Dialektforskere har traditionelt afgrænset dialektforskelle geografisk, mens sociolingvister har placeret sprogbrugere i sociale kategorier, den vigtigste ’socialklasse’. Men i det senmoderne sprogsamfund bevæger mennesker sig både geografisk og socialt, og for mange mennesker kan det være vanskeligt at besvare spørgsmålet hvor kommer du fra? på en enkel måde. Mennesker flytter gennem hele livet; den fastboende sprogbruger er en undtagelse snarere end en regel. Hvordan man teoretiserer og operationaliserer ’sted’ i en verden karakteriseret af globalisering, urbanisering og migration er en af den moderne sprogforsknings største udfordringer. På kurset vil vi undersøge spørgsmål som: Hvad betyder social og geografisk mobilitet for sprogbrug? Skifter folk sprog, når de bevæger sig? Hvilken rolle spiller det geografiske sted for den senmoderne sprogbruger?

Kurset vil være forskningsbaseret, idet vi tager udgangspunkt i vores egne igangværende projekter. Vi vil sammen sætte fokus på både geografisk, social og mental mobilitet. Vi skal læse klassiske og nye sociolingvistiske tekster, og vi vil inddrage humangeografi, som tilbyder nye perspektiver på beskrivelsen af det senmoderne sprogsamfund. Som grundbog i forløbet vil vi bruge Tim Cresswell: Place – a short introduction. Blackwell 2004. Heri introduceres blandt andet den anvendelige skelnen mellem place og space. Af andre forfattere som vil blive inddraget kan nævnes: Pierre Bourdieu, William Labov, Zygmunt Bauman, Yi-Fu Tuan og Doreen Massey.

Forslag til forberedende læsning: Kap. 1 i Tim Cresswell: Place – a short introduction. Blackwell 2004

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning