HDAA0361NU Mellem skriftlighed og mundtlighed - stemmer og refleksionsformer i lyrikken efter 1945

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Elective subject

Kursusindhold

Emnet for kurset er det skred fra skriftlighedsbaserede til mere mundtlighedsbaserede former, som finder sted i lyrikken efter Anden Verdenskrig, og hvad det nærmere kommer til at betyde. På kurset vil vi med udgangspunkt i moderne litteraturteori såvel som medieteori og teorier om ’literacy’ læse og fortolke et bredt udvalg af dansk lyrik fra 1945 til i dag med henblik på en uddybet forståelse af teksternes tematisering af individualitet og interaktionalitet. Blandt de forfattere vi skal beskæftige os med er Thorkild Bjørnvig, Klaus Rifbjerg, Hans-Jørgen Nielsen, Inger Christensen, Dan Turèll, Søren Ulrik Thomsen, Pia Juul, Niels Frank og Ursula Andkjær Olsen.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er tosidigt. For det første er formålet at opnå en øget viden om den indflydelse de nye medier, så som tv og internet, har på lyrikkens – og i det hele taget litteraturens – udvikling i sidste halvdel af det 20. og begyndelsen af det 21. århundrede. Med nyere medieteori kan man tale om, at en såkaldt ’sekundær mundtlighed’ sætter sig igennem på det formelle plan. Dette er med til at skabe nye stemmer og refleksionsformer – ikke mindst i forhold til opfattelsen af ’den anden’ og til omverdenen i bred forstand. Fra at være en – ofte næsten usynlig – implicit størrelse i ental bliver den anden således, i og med påvirkningen fra de nye mediers fragmentariske og situationsbundne æstetik, mangfoldiggjort og i langt højere grad gjort konkret tilstedeværende i den lyriske diskurs. Et formål med kurset er at undersøge, hvordan begrebet om ’den anden’ mere præcist kan siges at ændre karakter ved overgangen fra modernismens skriftlighedsbaserede til postmodernismens mere mundtlighedsorienterede lyriske udtryk. Kurset vil derudover, for det andet, være med til at åbne for diskussioner af, hvad overgangen fra skriftlighed til sekundær mundtlighed betyder for kulturen og for den menneskelige selvforståelse i et bredere perspektiv.

Grundbøger på kurset vil være Marshall McLuhans Understanding Media (1964), Walter J. Ongs Orality and Literacy (1992) samt The Cambridge Handbook of Literacy, red. David R. Olson og Nancy Torrance (2009). Alle værker bedes anskaffet (Orality and Literacy og The Cambridge Handbook of Literacy kan hentes gratis på nettet via Det Kongelige Bibliotek). Derudover vil der blive lagt supplerende teoretiske såvel som litterære tekster ud på Absalon. Deltagerne vil desuden blive bedt om selv at anskaffe et begrænset antal litterære værker (nærmere besked herom følger i januar).

Det er en forudsætning for at kunne følge kurset, at deltagerne er indstillet på at læse en del teoretiske tekster (også på engelsk) og derudover arbejde selvstændigt og engageret med det lyriske analysearbejde ud fra de præsenterede teorier (herunder påtage sig oplæg).
Undervisningsformen vil være en blanding af forelæsning, studenteroplæg samt gruppearbejde. Desuden vil der indgå et lørdagsseminar i samarbejde med Bettina Perregaard, hvis KA-emne ”Psykologien bag skriften” kurset har fælles berøringsflade med.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kurset lægger op til, at man afløser eksamen med en fri skriftlig hjemmeopgave.