HDAA0361LU Videregående dansk grammatik

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Elective Topic

Uddannelse
Dansk & lingvistik
Kursusindhold

Grammatik handler om kodet betydning, dvs. valg vi er nødt til at træffe for overhovedet at kunne ytre meningsfulde sætninger. På den måde er grammatikken sprogets kerne og sprogvidenskabens hjerteblod. Et godt kendskab til dansk grammatik giver grundlag for bedre tekstanalyser, bedre tekstproduktion og videre forskning i dansk sprog og sprogbrug.

Dette kursus vil for det første give et overblik over de vigtigste aspekter af dansk grammatik mht. fleksion og orddannelse, syntagmer og konstruktionstyper samt ledstilling. Udgangspunktet vil her være den nyligt udkomne referencegrammatik Grammatik over det Danske Sprog (GDS), som vi vil læse store dele af i løbet af kurset.

For det andet vil kurset introducere til forskellige metoder i studiet af grammatiske fænomener, ligesom GDS’ teoretiske udgangspunkt, den danske strukturalistisk-funktionelle tradition, vil blive sammenholdt med andre tilgange til grammatik, nemlig den variationistiske sociolingvistik og den sprogbrugsbaserede grammatik (usage based grammar, herunder konstruktionsgrammatik). Der vil i undervisningen blive lagt vægt på analyser af autentisk dansk tale- og skriftsprog.

Se studieordning (KA): http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf/
Målbeskrivelser

Eksaminanden kan

 • demonstrere overblik over fleksion og orddannelse, syntagmer og konstruktionstyper samt ledstilling i dansk grammatik
 • afgrænse, analysere og fremstille et grammatisk emne nuanceret og præcist inden for en strukturalistisk, funktionel og/eller variationistisk teoretisk ramme og diskutere de teoretiske/analytiske forudsætninger selvstændigt
 • indsamle og dokumentere relevante data for analysen af en bestemt grammatisk  problemstilling, vælge en passende metode til dets afklaring og redegøre fagligt reflekteret for de valg der er truffet
Deltagernes forventes at anskaffe Hansen & Heltoft (2011): Grammatik over det Danske Sprog, bd. I-III, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Derudover vil et kompendium med supplerende tekster foreligge ved kursusstart.

Forberedelse til første gang:

Hansen & Heltoft (2011) ”Grammatik over det Danske Sprog” kap. I A + II E (evt. også I B)

Harder, P. (2006) ”Dansk funktionel lingvistik” i Nydanske Sprogstudier 34-35

Det forventes at deltagerne på forhånd har et kendskab til dansk grammatik svarende til det der beskrives i Erik Hansen: Dæmonernes Port, Hans Reitzels Forlag.
Se studieordning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 126
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
A. Fri mundtlig sagsfremstilling med synopsis
B. Fri skriftlig hjemmeopgave