HDAA0361IU Diskurs og identitet - Danskhed, nationalitet og racialisering

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Elective Topic

Uddannelse
Dansk og Kønsstudier
Kursusindhold

Kursets sigte er todelt: dels at introducerer til diskursteori (Laclau & Mouffe) og dekonstruktion (Derrida) som analysemetoder, dels at benytte disse metoder til at reflektere over begreberne identitet og danskhed. Gennem post-/de-kolonial teori skal vi kritisk analysere begreber som nationalitet, etnicitet og racialisering, men vil også have et sideblik til kategorierne køn, seksualitet og klasse. Vi skal se bud på, hvordan man kan forstå størrelser som identitet, hierarki og magt, og vi skal forsøge at besvare spørgsmål som: Hvad er sprog, og hvordan skal vi forstå begrebet diskurs? Hvordan anvender man diskursanalyse i praksis? Hvordan kan man analysere national, etnisk og racial identitet som sproglige konstruktioner? Hvilken rolle spiller begrebet danskhed i danskfaget? Hvad er orientalisme og hvordan præger orientalistiske forestillinger en dansk hverdag?  Hvad er relationen mellem talepositioner og magt? Hvad bevirker ”racial stilhed”? Hvad indebærer det at sætte fokus på hvidhed som identitet og kategori?

Kurset sigter på lige dele teoretisk diskussion og praktisk diskursanalytisk arbejde. Der vil være mulighed for at anvende diskursteori og dekonstruktiv analyse på en bred vifte af kulturelle objekter fra læreplaner og avisartikler til musikvideoer og madvarer.

Teoretikere som kurset vil komme ind på: J. Derrida, M Foucault, Laclau & Mouffe, B. Anderson, L. Gandhi, L. Myong, E. Said, A. McClintock, C.T. Mohanty, G. Spivak. R. Dyer, S. Ahmed og J. Puar.


Der vil forlægge 2 kompendier ved kursusstart (trykt samt e-kompendium). Deltagere, som ønsker at orientere sig i litteraturen forud for kursusstart, kan med fordel se på:
* Marianne Winther Jørgensen og Louise Philips: Diskursanalyse som teori og metode. Roskilde Universitetsforlag 1999.
* Ernesto Laclau og Chantal Mouffe: Det radikale demokrati diskursteoriens politiske perspektiv, Roskilde Universitetsforlag, 2002.
* Leela Gandhi: Postcolonial Theory: A Critical Introduction (1998).

Undervisningen består af forelæsninger, diskussioner og praktisk analytisk arbejde med konkret analysemateriale.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kurset lægger primært op til Fri skriftlig hjemmeopgave. Der vil dog også være mulighed for synopsiseksamen.