HAUA03439U Fordybelseskursus: Pragmatiske vanskeligheder

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Audiologipedic Specialisation

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

Kurset giver en oversigt over kommunikative (pragmatiske) vanskeligheder hos børn – ud fra flere forskellige forskningsperspektiver. Det giver en historisk oversigt over, hvordan pragmatiske vanskeligheder er blevet beskrevet, og det belyser pragmatiske vanskeligheder ud fra grundlæggende teorier om pragmatik og ud fra den normale udvikling af pragmatiske færdigheder. Kurset sammenholder pragmatiske vanskeligheder med andre sproglige vanskeligheder og funktionsvanskeligheder, og det giver et generelt bud på, hvordan pragmatiske vanskeligheder kan opstå. Igennem kurset ses der på pædagogiske og kliniske muligheder for intervention.

Grundbog

Nettelbladt, U. (2013). Språkutveckling och språkstörning hos barn. Pragmatik – teorier, utveckling och svårigheter. Lund: Studentlitteratur.

                       Bogen er 2. del i serien Nettelbladt, U. & Salameh, E.-K. (red.) Språkutveckling och språkstörning hos barn. Første bog i serien, Fonologi, grammatik och lexikon er baggrundslitteratur.

 

Supplerende litteratur

Bishop, D. (1999). Uncommon understanding. Development and disorders of language comprehension in children. Hove: Psychology Press. (Kap. 7 & 8).

 

Bruce, B., Thernlund, G. & Nettelbladt, U. (2006). ADHD and language impairment: a study of the parent questionnaire FTF (Five to Fifteen). European Child and Adolescent Psychiatry, 15(1): 52-60.

 

Cummings, L. Clinical pragmatics. (2009) Cambridge University Press. (Kap. 1, 2, 4, 6, 7).

 

Dahlgren, S.O. (2007). Varför stannar bussen när jag inte ska gå av?Att förstå autism, Aspergers syndrom och DAMP. Stockholm: Liber.

 

Holck, P. (2009). Pragmatic ability in children with early onset brain damage and children with pragmatic language impairment. Ph.d.-afhandling. Lunds universitet. http:/​/​www.lu.se/​o.o.i.s/​12588?ref=simple&orgid=000022000&query=holck&luur_simplesearch_submit=S%C3%B6 k&luur_search_focus=departments

 

Linell, P. (2009). Rethinking language, mind, and world dialogically. Interactional and contextual theories of human sense-making. Charlotte, NC Information Age Publishing. (Kap. 12).

 

Nettelbladt, U. & Reuterskiöld-Wagner, C. (2010). När samspelet inte fungerar – pragmatisk språkstörning. I: L. Bjar & C. Liberg (red.), Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. (siderne 173- 193).

 

Perkins, M. Pragmatic impairment. (2007). Cambridge University Press. (Kap. 1, 2, 4, 5, 7, 9).

Forelæsninger med øvelser, herunder svenske cases, og diskussion.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået