HAUA03436U Fordybelseskursus: Fonologiske interventionsmetoder

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Audiologipedic Specialisation

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

Det vil indeholde en gennemgang af de mest gængse interventionsmetoder for dysfonologiske børn, internationalt set. Interventionsprincipper vil blive gennemgået, herunder artikulatoriske vanskeligheder, fonologiske vanskeligheder, ”Childhood Apraxia of Speech” (CAS) og interventionsstrategier for hvert af disse områder.

Udvælgelse af mållyde til intervention og evidensbaseringen heraf vil være af central betydning. Kurset vil indebære en gennemgang af nogle de relativt mange tilgange der findes, udvalgt på baggrund af deres evidensbasering.

For ’late talkers’ vedkommende vil de mest gængse tidlige interventionsmetoder og deres evidensbasering blive præsenteret. Herunder vil der blive lagt vægt på at skærpe de studerendes evne til at foretage en vurdering af, om det enkelte barn har brug for en metode med fokus på den fonologiske eller den leksikalske udvikling.
Målbeskrivelser

Kurset skal gøre de studerende i stand til at træffe et kvalificeret valg mellem interventionsmetoder, når de møder et barn med dysfonologi eller en såkaldt ’late talker’ i eksempelvis PPR-regi.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 122
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 60
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensformen vil være en bunden skriftlig opgave i form af en case.
Bedømmelsesform
7-trins skala