AØKK08094U Miljø-, ressource- og klimaøkonomi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Economics of Environment, Resources and Climate

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i økonomi
Kursusindhold

Naturressourcer og miljøtjenester som grundlag for al menneskelig aktivitet.
Naturressourcer i økonomisk teori.

Miljøets betydning for det økonomiske system: Ressourcer til rådighed, nedbrydningstjenester, og direkte påvirkning af velfærd og levevilkår.

Modellering af samspillet mellem økonomi og natur.
Præcisering af begrebet bæredygtig udvikling og måling af bæredygtighed.
Forklaringer på og konsekvenser af forurening. Markedsfejl og politik/reguleringsfejl.
Behovet for miljøregulering og valget mellem forskellige reguleringsmetoder såsom miljøskatter, kvantitativ regulering, omsættelige forureningskvoter m.v.
Betydningen af ufuldkommen og asymmetrisk information for kontrolmuligheder og håndhævelse af miljøregulering.
Værdisætning af miljøgoder. Teori og praktisk anvendelse i en dansk sammenhæng.
Miljøskatter og samspillet med det øvrige skattesystem.
Grøn skattereform: Er der en dobbelt dividende?
Økonomisk teori om udtømmelige og fornybare naturressourcer.
Knaphed på udtømmelige naturressourcer (olie, kul. metaller m.v.): Hvordan opgøres den?
Forskellige markedsformers betydning for udnyttelsen af naturgivne ressourcer.
Globale miljøproblemer. Free-rider problemer og mulighederne for internationale aftaler.
Klimapolitik som et internationalt offentligt gode.
Optimal udnyttelse af fossile brændsler i lyset af drivhuseffekten.
Politik mod global opvarmning.
Dansk og europæisk klimapolitik.
Miljøøkonomi og etik. Hensyntagen til fremtidige generationer.

I undervisningen vil indgå gæsteforelæsninger af danske eksperter, der vil give eksempler på anvendelser af de gennemgåede teorier på konkrete danske miljø- og klimapolitiske problemstillinger.

Målbeskrivelser

Faget har som overordnet formål at introducere de studerende til fagområderne miljø-, ressource- og klimaøkonomi. Efter at have fulgt kurset kan de studerende redegøre for grundlæggende økonomiske begreber og problemstillinger i relation til miljø-, ressource- og klimaproblemer og anvende relevante teorier og analyseredskaber fra mikro- og makroteorien på miljø-, ressource- og klimaspørgsmål.

Kurset skal sætte de studerende i stand til at

 • forklare og fremlægge centrale dele af miljø-, ressource- og klimaøkonomiske modeller og teorier og at dokumentere evne til at kritisere, nuancere og relatere dem til hinanden,
 • præsentere og vurdere eksisterende reguleringsteori og diskutere balancen mellem det offentliges og markedsøkonomiens rolle i implementeringen af mål i miljø- og klimapolitikken,
 • formidle teori og empiri om miljø-, ressource- og klimaøkonomiske problemstillinger i et klart og korrekt sprog og demonstrere evne til at benytte den i faget indlærte teoretiske og empiriske indsigt på en kompetent og selvstændig måde i relation til virkelighedsnære miljø-, ressource- og klimaøkonomiske udfordringer.
Pensum:
Nick Hanley, Jason F. Shogren and Ben White (2007): Environmental Economics in Theory and Practice. Second Edition, Palgrave Macmillan. Kap. 1,2,7,8,9,11.
Agnar Sandmo (2000): The Public Economics of the Environment. Oxford University Press. Alle kapitler er pensum.
Agnar Sandmo (2003a): “International aspects of public goods provision”. In Kaul et. al (eds.), Providing Global Public Goods: Managing Globalization, Oxford University Press, 112-130.
Agnar Sandmo (2003b): “Environmental taxation and revenue for development”. WIDER Discussion Paper No. 2003/86, December 2003.
Jørgen Birk Mortensen og Peder Andersen (1990). "Økonomisk regulering - betydningen af ufuldkommen og asymmetrisk information", Regulering og styring II, red. af E.M. Basse, København 1990, ISBN 87-12-02039-7-X.
Flemming Møller og Jørgen Birk Mortensen (2007): "Etik og miljøøkonomi" i K.Halsnæs, P. Andersen& A. Larsen (red): Miljøvurdering på økonomisk vis. DJØF Forlag.
Hans-Werner Sinn (2007): ”Pareto optimality in the extraction of fossil fuels and the greenhouse effect – A note. CESifo Working Paper No. 2083, August 2007.
Hans-Werner Sinn (2008): ”Public policies against global warming”. International Tax and Public Finance, vol. 15: 360-394.
Økonomiske fag svarende til bacheloruddannelse i økonomi.
3 timers forelæsning pr. uge i 14 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 161
 • Forelæsninger
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.