AØKB08019U Økonometri A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Econometrics A

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi - obligatorisk
Kursusindhold

I første del af kurset gennemgås sandsynlighedsteorien. Begreber som sandsynligheder, stokastiske variable og fordelinger introduceres og de studerende lærer, hvordan man beskriver stokastiske variable ved deres fordelinger, både når man ser på en variabel ad gangen og når man ser på flere variable samtidigt. Der gives eksempler på de mest anvendte fordelinger - både diskrete og kontinuerte - samt hvordan disse fordelinger kan karakteriseres ved fordelingsmål som middelværdi og varians. I beskrivelsen af de simultane fordelinger introduceres begreberne betingede fordelinger og statistisk uafhængighed, som er essentielle i den statistiske analyse. Kurset indeholder også en gennemgang af de vigtigste asymptotiske resultater, der senere anvendes i analysen af data i alle ؘkonometri fagene. Disse resultater bevises ikke, men illustreres ved simulationer.

Anden del af kurset er en introduktion til statistisk analyse af data. Dette inkluderer valg af en statistisk model til beskrivelse af et specifikt datamateriale samt metoder til at drage konklusioner på baggrund af dette. Den centrale del i denne del af kurset er at give en indføring i estimation og test af hypoteser i simple statistiske modeller.

Målbeskrivelser

Kurset har som mål at introducere studerende til sandsynlighedsteori og statistik. Målet er, at de studerende efter at have gennemført faget kan:

 • Forstå og benytte de vigtigste sandsynlighedsteoretiske begreber som: sandsynlighed, simultane-, marginale- og betingede- sandsynligheder, fordeling, tæthedsfunktion, uafhængighed, middelværdi, varians og kovarians samt at selvstændigt kunne anvende disse begreber på konkrete problemstillinger
 • Kende resultatet fra den centrale grænseværdi sætning
 • Kende og genkende de mest anvendte diskrete og kontinuerte fordelinger som: Bernoulli, Binomial, Poisson, multinomial, negative binomial fordeling, hypergeometrisk, geometrisk, lige-, normal-, Chi-i-anden-, eksponential, gamma-, t-, F-fordeling samt at selvstændigt kunne arbejde med disse fordelinger i konkrete problemstillinger
 • Forstå de vigtigste statistiske begreber som: tilfældige udvælgelse, likelihood funtionen, sufficiens, stikprøvefunktion, egenskaber ved stikprøvefunktionen, estimation heruden maksimum likelihood og moment estimation, konsistens, konfidensinterval, hypoteseprøvning, teststørrelser, hypoteser, testsandsynlighed, signifikansniveau og type I og II fejl
 • Være i stand til selvstændigt at gennemføre en simpel statistisk analyse, som involverer estimation, inferens og hypoteseprøvning, f.eks. sammenligning af middelværdien i to populationer eller uafhængighedstest for diskrete stokastiske variable.
 • Beskrive resultatet af egne analyser og overvejelser i et klart og tydeligt sprog

For at opnå karakteren 12 skal den studerende på overbevisende måde demonstrerer ovenstående færdigheder.

Bain og Engelhardt: Introduction to Probability and Mathematical Statistics, Cengage Learning, Second Edition, Kap 1-13

Deltagelse i kurset forudsætter matematik svarende til 1. årsprøve.
4 timers forelæsninger og 4 timers holdundervisning i 14 uger.

Teorien gennemgås ved forelæsningerne og trænes ved løsning af teoretiske opgaver ved holdundervisningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 91
 • Forelæsninger
 • 56
 • Øvelseshold
 • 56
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig prøve med hjælpemidler og med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen
For at indstille sig til eksamen skal den studerende have gennemført nedenstående opgaver tilfredsstillende:

Stedprøve i sandsynlighedsregning
Der skal afleveres i alt 8 obligatoriske opgaver i forbindelse med holdundervisningen som alle skal godkendes.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.