AØKB08018U  Makroøkonomi B

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Macroeconomics B

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi - obligatorisk
Kursusindhold
Faget sætter fokus på de konjunkturbevægelser, der kendetegner den makroøkonomiske udvikling på kort og mellemlangt sigt. Med udgangspunkt i teorier om det private forbrug, de private investeringer samt løn- og prisdannelsen forklares det, hvordan konjunkturbevægelser kan fremkomme som et resultat af forskellige typer af "chok" til økonomien. Der gives også en grundig indføring i empiriske forhold vedrørende konjunkturbevægelser.

I faget rejses bl.a. spørgsmål som: Hvordan bevæger de forskellige makroøkonomiske størrelser sig under en "typisk" konjunkturcykel? Hvorfor er den økonomiske vækst så ujævn, dvs. hvorfor er der til stadighed cykliske udsving i den samlede økonomiske aktivitet? Hvilken rolle spiller aktiemarkedet og boligmarkedet for konjunkturbevægelserne? Hvilke forhold bestemmer udsvingene i arbejdsløsheden i det korte løb? Hvad er velfærdstabet ved konjunkturudsving, og hvordan kan penge- og finanspolitikken eventuelt udjævne svingningerne? Bør der overhovedet føres en aktiv stabiliseringspolitik? Hvilken rolle spiller udenrigshandelen og de internationale kapitalbevægelser for konjunktursvingningerne? Bør der være faste eller flydende valutakurser? Hvad er fordele og ulemper ved en monetær union?
Målbeskrivelser
Dette fag på fjerde semester bygger videre på den del af makrostoffet i Økonomiske Principper, der vedrører økonomien på kort sigt, samt på nogle af de analysemetoder, de studerende har indlært i Makro A.

Der fokuseres på at beskrive og forklare de makroøkonomiske udsving på det korte sigt, dvs. konjunkturudsvingene omkring den langsigtede væksttrend. Der lægges dog også vægt på at beskrive de tilpasningsmekanismer, som tenderer at trække økonomien tilbage mod den langsigtede væksttrend, der beskrives og analyseres i faget Makro A. De studerende skal i kurset lære de vigtigste stiliserede empiriske fakta om konjunkturcykler, som søges forklaret ved hjælp af de opstillede teoretiske modeller.

Målet er endvidere, at de studerende i Makro B skal lære at benytte simple dynamiske modeller, der kan beskrive et konjunkturforløb over tid. De studerende skal i den forbindelse gøres fortrolige med sondringen mellem deterministiske og stokastiske modeller. De skal endvidere opnå forståelse for sondringen mellem de impulser, der igangsætter konjunkturbevægelser, og de økonomiske spredningsmekanismer, der giver konjunkturbevægelserne en systematisk karakter. Som led i arbejdet med opstillingen af modellerne skal de studerende gøres fortrolige med de vigtigste makroteorier om bestemmelsen af privatforbruget og de private investeringer samt grundlæggende makroteori om inflationsprocessen og arbejdsmarkedets rolle heri. Endelig skal de lære at benytte de opstillede modeller til at analysere virkningerne af makroøkonomisk stabiliseringspolitik under alternative antagelser om det valutapolitiske regime.

Topkarakteren 12 opnås, når den studerende dokumenterer fuld beherskelse af fagets analyseteknikker kombineret med en fuld forståelse for mekanismerne i de anvendte konjunkturmodeller for lukkede og åbne økonomier, herunder evne til at benytte relevante varianter af modellerne til at forklare effekterne af forskellige former for stød, samt effekterne af makroøkonomisk stabiliseringspolitik under alternative penge- og valutapolitiske regimer.

Pensum:

 • Teorihistorie baseret på kap. 27, "The Story of Macroeconomics", i Olivier Blanchard: Macroeconomics, 5th ed, Pearson International Edition.
 • Peter Birch Sørensen og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen: "Introducing Advanced Macroeconomics - Growth and Business Cycles". McGraw-Hill Education, 2nd Edition, 2010.

Følgende er pensum: Kapitlerne 13-20 samt 23-25. Undtaget er dog følgende afsnit og passager:

 • Fra og med afsnittet “The welfare costs of mark-up shocks” (side 561) til boksen på side 581. Forståelsen af boksen og resten af kapitel 19 er pensum.

Følgende afsnit er kun kursorisk læsning:

 • 17.3 “The Importance of nominal rigidities for the short-run trade-off between inflation and unemployment”
 • 18.4 “A different perspective: real business cycle theory”.
3 timers forelæsninger og 2 timers holdundervisning i 14 uger.

I forelæsningstimerne fokuseres der på teorigennemgang, og i de to ugentlige holdundervisningstimer fokuseres der på opgaveregning, herunder gennemgang af obligatoriske hjemmeopgaver. Holdundervisningen tager overvejende form af lærerstyret gennemgang, men de studerende søges aktiveret ved lejlighedsvis studentergennemgang, gruppearbejde og "regn-selv-pauser".

I tilknytning til holdundervisningen stilles der en række mindre og to større, skriftlige hjemmeopgaver, som skal afleveres. Opgaverne vil blive gennemgået og diskuteret på holdene. Besvarelser af de to større opgaver og mindst tre af de mindre afleveringer skal være godkendt af holdunderviser, for at man kan indstille sig til eksamen.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig prøve uden hjælpemidler.
Krav til indstilling til eksamen
Besvarelser af de to større opgaver og mindst tre af de mindre afleveringer skal være godkendt
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 28
 • Forberedelse
 • 133
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206