AØKB08017U Makroøkonomi A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Macroeconomics A

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi - obligatorisk
Kursusindhold

Faget videreudvikler langsigtsdelen af Økonomiske Principper B.

I Makro A opstilles og analyseres alternative formelle modeller til forståelse af de langsigtede, trendmæssige tendenser i de vigtigste makroøkonomiske variable, såsom aggregeret indkomst og forbrug (per capita), indkomstfordeling, realløn og realrente, nettofordringsposition overfor udlandet, teknologisk niveau og produktivitet samt ledighed. I sammenhæng hermed præsenteres empirisk materiale under anvendelse af simple statistiske metoder.

Faget bygger op til Makro B ved at beskrive det forankringspunkt, økonomiens fluktuationer foregår omkring. Det bygger også op til Makro C ved at omfatte de mest fundamentale versioner af de langsigtsmodeller, som også indgår i Makro C.

Målbeskrivelser

De studerende skal lære de vigtigste såkaldte stiliserede empiriske fakta om økonomisk vækst og strukturel ledighed at kende, og de skal kende til og forstå den række af økonomisk teoretiske modeller, som i kurset inddrages til forklaring af disse fakta og til forståelse af økonomiens trendmæssige udvikling i det hele taget.

En vigtig kundskab, der begyndende skal erhverves i dette kursus, er selvstændig opstilling og analyse af formelle, makroøkonomiske modeller, som af type er som kendt fra faget, men som kan være variationer heraf. Der vil typisk være tale om modeller, som er formulerede som, eller er tæt på at være formulerede som, egentlige generelle ligevægtsmodeller. En del af denne kundskab består i en verbal formidling af en forståelse af modellernes egenskaber.
En anden vigtig kundskab er at kunne koble teori og empiri, så empirisk materiale kan tilvejebringes og analyseres på en måde, der er afklarende i forhold til teorien. Igen er verbal formidling af de konklusioner, der kan drages ud af samspillet mellem teori og empiri, en vigtig del af den beskrevne færdighed.
De typer af modeller, der skal kunne analyseres, omfatter modeller for lukkede såvel som for åbne økonomier, statiske såvel som dynamiske modeller, dynamiske modeller med såvel diskret tid som kontinuert tid. Modellerne skal både kunne analyseres generelt og ved numerisk simulation (sidstnævnte dog kun af ikke-stokastiske dynamiske modeller i diskret tid).

De studerende skal opnå færdigheder i at foretage økonomiske analyser i de typer af modeller, faget beskæftiger sig med, herunder analyser af strukturelle, økonomisk politiske indgreb og formidle analysens indsigter.

Pensum:
Peter Birch Sørensen og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, “Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles”.2. udgave (2010). Følgende er pensum:

Kapitel 1 (minus afsnit 1.6) samt 2-12

Økonomiske Principper B, matematik fra første år, Makro A samt Økonometri A efterhånden som det gennemgås.
Der forudsættes kendskab til regressionsanalyse svarende til bogens Appendiks herom.
3 timers forelæsninger og 3 timers holdundervisning i 14 uger.

Opgaveregning ved holdundervisningen tager i et vist omfang form af “lærerstyret gennemgang”, men studerende søges i vid udstrækning aktiveret i forskellige former, som alle baserer sig på hjemmeforberedelse: Indspark fra de studerende ved den lærerstyrede gennemgang, decideret gennemgang af (dele af) opgaver ved studerende, gruppearbejde i timerne, korte “regn-selv-pauser”, summegrupper mv.
I tilknytning til holdundervisningen stilles der 10 mindre skriftlige hjemmeopgaver og én eksamenslignende lynprøve. Bortset fra lige i starten og slutningen af semestret er der dermed aflevering hver uge. Opgaverne vil blive gennemgået og diskuteret på holdene, når besvarelserne er afleveret. For disse opgavers vedkommende vil gennemgangen i særlig høj grad foregå med involvering af de studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 119
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig prøve uden hjælpemidler.
Krav til indstilling til eksamen
Der stilles i løbet af semestret 8-10 hjemmeopgaver samt 1 lynprøve. Heraf skal 7 være afleveret af den studerende og godkendt af holdlæreren som forudsætning for at kunne gå til eksamen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.