AØKB08016U  Mikroøkonomi B

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Microeconomics B

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi - obligatorisk
Kursusindhold
Som på Mikro A anvendes her formelle, matematiske analyser af de mikroøkonomiske spørgsmål. Faget lægger vægt på at træne selvstændig anvendelse af mikroøkonomisk teori i analysen af økonomiske problemer. Men hvor Mikro A gav en grundlæggende beskrivelse af økonomier med perfekt konkurrence, supplerer og nuancerer Mikro B denne beskrivelse ved at afdække nogle af de fænomener, som findes i virkelige økonomier, men som pr. forudsætning ikke kan forklares under perfekt konkurrence.

For det første virksomheders optræden, når de har monopol eller kan prisdiskriminere over for kunderne. For det andet fænomenet offentlige goder (forsvar, undervisningssystemer mv.). For det tredje eksternaliteter (miljøpåvirkninger mv.). Og endelig situationer med asymmetrisk information, hvor der opstår principal-agent-problemer. Målet med faget er at give de studerende en grundig indføring i markedets styrker og svagheder, dets fordele og begrænsninger.

Faget fungerer som det teoretiske grundlag for økonomisk politik og sigter mod at gøre de studerende i stand til at vurdere og analysere situationer hvor markedsimperfektioner er afgørende for økonomiens virkemåde. Mikro B udgør således det metodiske grundlag for områder som industriøkonomi, skattepolitik og offentlig økonomi, miljøøkonomi, sundhedsøkonomi m.v.
Målbeskrivelser
Mikro-fagene skal give den studerende evnen til at arbejde med grundlæggende mikroøkonomiske begreber og værktøjer. Mikro B skal føre til, at den studerende er i stand til at arbejde med en række økonomiske problemstillinger, som præger virkelige økonomier og ofte har stor politisk-økonomisk relevans.

Faget skal gøre, at den dygtige studerende uden væsentlige fejl er i stand til følgende:

 • At kunne analysere og beregne en virksomheds adfærd, hvis denne har et monopol eller kan foretage forskellige former for prisdiskrimination over for kunderne 
 • Kunne forstå, og på et grundlæggende niveau anvende, anvende von Neumann-Morgernsterns teori om maksimering af forventet nytte 
 • At kunne forstår analysere og beregne, hvordan man på samfundsniveau bør træffe valg ud fra forskellige fordelingsmæssige eller social-choice-orienterede betragtninger 
 • At kunne analysere, forstå og beregne, hvordan eksternaliteter i forbrug såvel som produktion påvirker virksomheders og forbrugeres adfærd, samt hvordan man gennem forskellige politikindgreb kan opnå velfærdsmæssige forbedringer 
 • At kunne forstå og analysere, hvordan der bør træffes beslutninger, når der er tale om offentlige goder 
 • At kunne forstå, analysere og beregne simple Principal-agent-problemstillinger, hvor eksistensen af asymmetrisk information kan skabe dels efficiensmæssige og dels fordelingsmæssige problemer 
 • At kunne forstå grundlæggende begreber i adfærdsøkonomi (behavioral economics) 
 • At fremstille fagets emner i klart og korrekt sprog.

Pensum:
Thomas Nechyba: Microeconomics with Calculus, International Edition, 1. Edition. Chapters 17, 19, 21-23, 26-30

Birgitte Sloth: "Kontrakter med moralfare", i Grønne Undervisningsnoter nr. 85, Institute of Economics, August, 17 pages. (An English version will be provided on the course homepage)

Birgitte Sloth: "Kontrakter med ugunstig udvælgelse", i Grønne Undervisningsnoter nr. 85, Institute of Economics, August, 19 pages. (An English version will be provided on the course homepage)

Økonomiske Principper A og B, Matematik A og B.
Det er en forudsætning for deltagelse i Mikro B, at man har bestået eksamen i faget Mikro A eller har opnået tilsvarende kvalifikationer andetsteds.
3 timers forelæsninger og 2 timers holdundervisning i 14 uger.

Undervisningen foregår for det første ved forelæsninger, hvor pensum bliver gennemgået og perspektiveret - også, så vidt muligt, i forhold til empiriske analyser og aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger.
For det andet er der øvelsestimer hvor der vil blive regnet opgaver i og studeret anvendelser af emner i pensum.
Der kan endvidere være en eller flere gæsteforelæsninger, enten ved eksterne foredragsholdere med praktisk viden om de mikroøkonomiske emner eller ved interne lærere der forelæser inden for deres særlige område, ligesom der vil blive anvendt økonomiske eksperimenter o.l. til at understøtte indlæringen.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig prøve uden hjælpemidler.
Krav til indstilling til eksamen
I tilknytning til holdundervisningen stilles der en række mindre, skriftlige hjemmeopgaver, som skal afleveres, og én eksamenslignende lynprøve. Dermed er der typisk en obligatorisk aflevering hver uge. Opgaverne vil blive gennemgået og diskuteret på holdene, når besvarelserne er afleveret. For disse opgavers vedkommende vil gennemgangen i særlig høj grad foregå med involvering af de studerende.
Mindst ti af disse afleveringer skal være godkendt af holdunderviser, for at man kan indstille sig til eksamen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 28
 • Forberedelse
 • 133
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206