AØKB08006U Matematik A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Mathematics A

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi - obligatorisk
Kursusindhold

Faget Matematik A omfatter følgende overordnede emner:

 1. Matematisk metode og notation samt grundlæggende logik og mængdelære.
 2. Funktionslære, herunder differential- og integralregning for funktioner af en reel variable og elasticitering af funktioner.
 3. Talfølger og differensligninger af første orden.
 4. Implicit givne funktioner.
 5. Rentesregning, annuiteter og uendelige rækkers konvergensforhold, specielt geometriske rækkers konvergensforhold.
 6. Indledning til teorien for funktioner af flere reelle variable.
 7. Forskellige anvendelser af matematik inden for andre fag.
 8. Elementær sandsynlighedsteori.
Målbeskrivelser
I moderne økonomisk teori, statistik og økonometri benyttes matematik både som et regneteknisk hjælpemiddel og som et sprog, der er velegnet til at udtrykke, præcisere og tydeliggøre begrebsdannelser inden for fagene. En klar og logisk formulering gør det muligt at udnytte den metode og stringens, som kendetegner matematik og matematisk tankegang. Endvidere betyder anvendelsen af et eksakt matematisk begrebsapparat, at det bliver muligt at skelne tydeligt mellem teori og model på den ene side og empiri og data på den anden side i overensstemmelse med økonomifagenes videnskabsteoretiske placering.

Faget Matematik A har til formål at opøve de studerende i klar matematisk, deduktiv tankegang og stringent bevisførelse samt at give dem en introduktion til en række grundlæggende matematiske begreber, som de senere møder i økonomistudiet, herunder matematiske modeller.
Det forventes, at de studerende opnår et sådant kendskab til faget og dets videnskabelige metode, at de kan gennemføre en sikker fremstilling med tilhørende bevisførelse for alle væsentlige sætninger og regler inden for fagets overordnede emner.
I kurset anvendes følgende lærebogslitteratur, hvoraf det pligtige pensum, der tillige er eksamenspensum, fremgår:
Knut Sydsæter: Matematisk Analyse, Bind 1, 8. udgave , Gyldendal Akademisk.
Kapitel 1: 1-28,
Kapitel 2: 43-56,
Kapitel 3: 80-100,
Kapitel 5: 125-174,
Kapitel 6: 190-194 og 198-200,
Kapitel 7: 201-205 og 209-225,
Kapitel 8: 227-241,
Kapitel 9: 249-278,
Kapitel 10: 279-292 og 302-310,
Kapitel 11: 323-347 og 349-352,
Kapitel 12: 371-384,
Kapitel 13: 403-414 0g 420-424.

Knut Sydsæter: Matematisk analyse Bild 2 Kapitel 9: siderne 281 – 287.

Mogens Nørgaard Olesen: Introduktion til sandsynlighedsregning og statistik, Forlaget Nautilus, 1. udgave 2007 eller 2008. Kapitel 1, siderne 9 - 38.
Mogens Nørgaard Olesen: ”Eksamensopgaver i matematik med rettevejledninger”, Nautilus Forlag 2. udgave 2011.
Studentereksamen eller tilsvarende eksamen med matematik på A-niveau.
3 timers forelæsninger og 3 timers holdundervisning i 15 uger.

Holdundervisningen omfatter gruppearbejde i forbindelse med opgaveregning, mundtlig fremstilling af mundtlige eksamensspørgsmål og fremlæggelse af skriftlige opgaver. De første 3 undervisningsuger er undervisningen udvidet med en ekstra time.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 189
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 42
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
2 timers skriftlig prøve uden hjælpemidler.
Krav til indstilling til eksamen
For at kunne indstilles til eksamen skal de studerende have afleveret mindst 8 af 10 obligatoriske skriftlige opgavesæt, som skal være besvaret acceptabelt.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.