AØKB08005U Erhvervsøkonomi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Business Economics

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi - obligatorisk
Kursusindhold
Der er tale om det indledende kursus i erhvervsøkonomi. Kurset er funderet i en forståelse af virksomheden og dens handlinger ud fra moderne økonomisk teori.
Alle emner vil kunne suppleres med videregående fag. Kurset er af praktisk betydning for alle økonomer og vil give studerende som ikke har økonomistudiet som hovedstudium et godt udgangspunkt for at arbejde i erhvervslivet. Kurset er funderet i og supplerer undervisningen i økonomiske principper.
Kurset omhandler regnskabers opstilling og funktion, regnskabsanalyse, investeringsteori, finansieringsteori og teorier om virksomhedens vertikale og horisontale organisation.
Undervisningen inkluderer en række cases, opgaver og praktisk vejledning og træning i regnearksprogrammet Excel.
Målbeskrivelser
Faget kan naturligt inddeles i tre tæt forbundne emnekredse.

Den studerende skal kunne redegøre for en række emner inden for hver emnekreds samt relatere emner der forekommer i flere emnekredse til hinanden.

1. Regnskab og information. Den studerende skal
 • kunne redegøre for begrebet asymmetrisk information, herunder manglende information om handlinger hhv. karakteristika
 • kunne redegøre for den økonomiske baggrund for regnskaber og revision samt for begrebet corporate governance
 • kunne redegøre for årsregnskabets hoveddele, herunder balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse mv., disses indbyrdes relation samt deres bestanddele, inkl. aktiver, passiver, fremmed- og egenkapital, indtægter og udgifter og øvrige normalt forekommende poster på et regnskab
 • kunne redegøre for virksomhedens basisaktiviteter finansiering, investering og drift og for hvorledes disse aktiviteter kan monitoreres via analyser af årsregnskabet, herunder begreberne solvens, likviditet og soliditet
 • kunne redegøre for basale principper i afgrænsning og måling og konstruktion af regnskabsinformation, herunder nutidsværdi, dobbelt bogholderi samt forholdet mellem økonomiske hændelser og regnskaber
 • kunne redegøre for hvordan årsregnskabsinformation kan bruges til styring og kontrol af management samt til sammenlignende analyse af nøgletal, herunder afkastningsgrad, rentabilitet, likviditet og soliditet.
2. Virksomhedens organisation, afgrænsning og ejerskab. Den studerende skal
 • kunne redegøre for economies of scale og economies of scope samt basale kontraktteoretiske koncepter, herunder principal-agent forhold, koordinationsproblemer og diversifikation i en virksomhedskontekst, samt for disses relation til regnskabets informative rolle
 • kunne redegøre for virksomhedens vertikale afgrænsning, særligt forholdet mellem virksomhedens egenproduktion og køb på markedet, samt forholdet mellem ufuldstændige og fuldstændige kontrakter, måleproblemer og asymmetrisk information, transaktionsomkostninger, aktivspecificitet og the hold-up problem
 • kunne redegøre for forholdet mellem forskellige faktorer der afgør virksomhedens vertikale integration, herunder afvejningen mellem teknisk efficiens og organisationsefficiens og konsekvenserne af ejerskab af aktiver, samt alternativer til vertikal integration
3. Investerings- og finansieringsteori. Den studerende skal
 • kunne redegøre for årsager til at investere samt for basale koncepter i investering og finansiering, herunder afkast, kapitalgevinst, risiko og risikopræmier og måling heraf
 • kunne redegøre for porteføljeteori, herunder dokumentere forståelse af diversifikation af aktiver baseret på korrelation og kovarians
 • kunne redegøre for teorier for kapitalmarkeder, herunder CAPM og arbitrage pricing modellen, samt kunne redegøre for indholdet i teorien om efficiente markeder
4. Praksis. Den studerende skal
 • kunne anvende regnearksprogrammet Excel i opgaveløsningen, herunder have kendskab til de særlige finansielle funktioner samt anvendelse af de særlige funktioner Målsøgning og Problemløser

Pensum:

Regnskab: Pratt, “Financial Accounting in an Economic Context” 8th ed., kap 1-5 og appendix A 

Investeringer: Parrino et al., “Fundamentals of Corporate Finance” 2nd ed., kap 5, 6, 10

Porteføljeteori: Jones, ”Investments: Principles and concepts, 12th ed., kap. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15

Strategi og organisering: Besanko et al., ”Economics of Strategy”, 5th ed., kap. 1,2,3,5,6,7,16 


Alle relevante kapitler findes i kompendiet ”The Economics of the Firm” fra Wiley som kan købes i Academic Books på Campus.

 

4 timers forelæsninger og 4 timers holdundervisning i 14 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 24
 • Forberedelse
 • 139
 • Forelæsninger
 • 56
 • Øvelseshold
 • 56
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timer
24 timers tag‐hjem ek‐
samen. Eksamen kan 
udarbejdes i grupper af 
op til fem personer.
Krav til indstilling til eksamen
Der stilles 4 obligatoriske opgaver i løbet af semesteret, heraf den ene under eksamenslignende forhold. Af disse 4 opgaver skal 3 være godkendt for at kunne indstille sig til eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.