AØKB08004U Samfundsbeskrivelse B

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Descriptive Economics B

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi - obligatorisk
Kursusindhold

Forelæsningerne og holdundervisningen dækker følgende emner:

 • Brug af lommeregner (ved eksamen kun ved brug af tilsvarende funktionaliteter på de i eksamenslokalet tilknyttede PC?ere) til at beregne procentpointsberegninger, gennemsnitlig faktisk ændringsberegninger, procentberegninger, faktisk ændringsberegninger, vækstrateberegninger, procentberegninger, vækstbidragsberegninger, produktivitets­beregninger, kvotientberegninger, implicitprisindeks­beregninger og real­beregninger.
 • Forskellen mellem den liberale, den konservative og den socialdemokratiske velfærdsmodel.
 • Definitionerne på offentlig sektor, offentlig forvaltning og service samt forskellen mellem de to definitioner. De fire offentlige delsektorer, herunder de vigtigste opgaver samt det offentliges tre hovedpolitiske målsætninger.
 • Formålet med samt centrale begreber i den realøkonomiske fordeling, den funktionelle fordeling og opgave-byrde fordelingen.
 • Skattetrykket, skattestrukturen, personbeskatningen, moms og de vigtigste afgiftstyper.
 • Forskellen mellem engangsindtægter og øvrige indtægter, finanspolitikkens indtægtsinstrumenter og udgiftsinstrumenter samt forskellen mellem finanseffekt, DAU-saldo og strukturelle budgetsaldo samt finanslovscyklussen.
 • Forskellen mellem nettofinansieringsbehov og brutto­finansierings­behov samt mellem ØMU gæld og statsgæld samt mellem indenlandsk statsgæld og udenlandsk statsgæld, herunder formålet med og normen for de to gældstyper.
 • Forklaringer på udviklingen i udgiftstrykket, udvalgte offentlige udgiftsposter, skattetryk, udvalgte skatter samt i den offentlige forvaltning og services fordringserhvervelse, netto og i statsgælden og i ØMU-gælden.
 • Arbejdsmarkedet funktionsmåde, arbejdsmarkedsstatistikkerne og deres grundbegreber, overenskomstsystemet, arbejdsmarkedspolitikken samt koblingen mellem beskæftigelse, ledighed og arbejdsmarkedspolitik.
 • Forklaringer på udviklingen i udvalgte arbejdsmarkedsstatistiske nøgletal.
 • Begreberne handelspolitik og konkurrenceevne.
 • De udenrigsøkonomiske statistikker, herunder forskellen mellem udenrigshandelstal/handelsbalance, betalingsbalances løbende poster og kapital poster, kapitalbalance og nationalregnskabets udlandskonto.
 • Forklaringer på udviklingen i udvalgte udenrigsøkonomiske nøgletal.
 • Formålet med pengepolitikken, pengepolitikkens redskaber, formålet med valutapolitikken, valutapolitikkens redskaber samt sammenhængen mellem statsgældspolitik, pengepolitik og valutapolitik. Definitionen af rente, fordringer og likviditet samt forskellige finansielle instrumenter og markeder.
 • Forklaringer på udviklingen i udvalgte valutaer, lange renter, korte renter og rentespænd.
 • Udarbejdelse af rapporter om et samfundsbeskrivende emne med angivelse af de statistiske begreber, herunder definitoriske forskelle, med såvel en beskrivende del som en forklarende del, herunder en klar sammenhæng mellem de to dele, samt fremstille besvarelsen i et klart og forståeligt sprog med en passende opstilling af tabeller og figurer.
Målbeskrivelser

Formålet med undervisningen i Samfundsbeskrivelse B er med udgangspunkt i Samfundsbeskrivelse A, at den studerendes udbygger sin indsigt i og forståelse for udviklingen af det danske samfund, med henblik på at opbygge en selvstændig stillingtagen til danske samfundsforhold i en international belysning. Denne selvstændighed skal opnås gennem opbyggelse af kompetence i anvendelse af den samfundsbeskrivende metode, der i princippet består af fire elementer, idet den studerende skal være i stand til at:

 • Finde relevant statistisk data eller statistik for et vilkårligt samfundsrelevant område
 • Bearbejde og fremstille data til nye statistikker
 • Præsentere og beskrive indholdet i statistikkerne
 • Analysere og forklare årsagen til den iagttagne udvikling el. lign. i det tilgængelige materiale

Der er tale om en udbygning af samfundsbeskrivelse A med særlig fokus på, at den studerende kan analysere og forklare årsagen for en iagttaget udvikling el. lign. i et tilgængeligt statistisk materiale f.eks. statistikbanken.dk med udgangspunkt i den samfunds­beskrivelse metode.

Kurset er af stor praktisk betydning for såvel studerende som uddannede økonomer, hvad enten de kommer til at arbejde i den private sektor eller i den offentlige sektor.

Pensum

 • Statistisk Tiårsoversigt 2013, den fysiske udgave (Den elektroniske udgave må ikke benyttes til eksamenen i SAMF B)
 • Hjarn Zernichow Borberg: EU - Et overblik, 1.udgave 2013 (kapitel 1-14)
 • Danmarks Statistik, Nationalregnskab 2011, (kapitel 1-1.9, 5.1-5.3, 6.7-6.10, 7.1-7.3, 8.1-8.2)
 • Danmarks Statistik, Indkomster 2011, kapitel 1, 2, 7 og 8
 • Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2013, Del 1, kapitel om Prisdannelsen i Danmark.  
 • Poul Christian Matthiessen: Befolkning og samfund, 10. udgave, 2012
 • Mikael Trier og Per Ulstrup Johansen: Praktisk Statistisk metode for økonomer, 3. udgave, 2010.
 • Mikael Trier og Per Ulstrup Johansen Danmarks Økonomi siden 1980, 10. udgave, 2013.
 • Thomas Larsen og Niels Jørgen Mau Pedersen, Den offentlige sektor, 7. udgave 2009.
 • Danmarks Nationalbank, Statens Låntagning og Gæld 2013, Hovedpunkter for statsgældspolitikken, kapitel 1 og 2 samt bilag "Hovedprincipper for forvaltningen af statens gæld".
 • Danmarks Nationalbank, Pengepolitik i Danmark, 3. udgave, 2009, kapitel 1.
 • Hjarn Zernichow Borberg, Handelspolitik, konkurrenceevne og udenrigsøkonomi, 3. udgave 2012 (ikke kapitel 2).
 • Thomas Mølsted Jørgensen, Arbejdsmarkedspolitik, 8. udgave, 2009.
Den studerende skal fra Samfundsbeskrivelse A beherske evnen til at finde relevante statistiske rådata eller statistik for et vilkårligt samfundsrelevant område, bearbejde og fremstille data til nye statistikker samt præsentere og beskrive indholdet i statistikkerne med udgangspunkt i den samfunds­beskrivende metode.
2 timers forelæsninger og 4 timers holdundervisning i 14 uger.

Holdundervisningen vil dels specifikt fokusere på at understøtte forelæsninger, dels inddrage de samme problemstillinger i forhold til den øvrige del af pensum og endelig selvstændigt gennemgå særlige dele af pensum.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Eksamen
 • 8
 • Forberedelse
 • 42,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Øvelseshold
 • 56
 • I alt
 • 137,5
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig aflevering, 8 timer
3 timers skriftlig spotopgave udelukkende ved brug af seneste Statistisk Tiårsoversigt efterfulgt af en 8 timers tag-hjem opgave.
De to opgaver har med udgangspunkt i formålet med faget spørgsmål i pensum, hvor den studerende skal finde relevant statistisk data og/eller skal bearbejde data fra en statistik samt præsentere og beskrive indholdet i denne statistik efterfulgt af en kort forklaring af baggrunden for den iagttagne udvikling.

Der gives en samlet karakter for besvarelsen af såvel spotopgave som tag-hjemopgave og begge opgaver vejer lige meget. Det fremgår af hvert spørgsmål i spotopgaven, hvor meget de vægter i vurderingen, med mindre de vægter lige meget. Ved karaktergivningen lægges der generelt set, stor vægt på i hvilket omfang opgavebesvarelsen viser forståelse for de anvendte statistiske metoder.
Krav til indstilling til eksamen
Fire af de fem stillede opgaver, inkl. lynprøver skal være afleveret og godkendt af holdunderviseren som forudsætning for at kunne gå til eksamen.
Hjælpemidler
Den 3 timers spotopgave skal løses kun ved hjælp af den seneste udgave af Statistisk Tiårsoversigt.
Tag-hjem opgaven skal udarbejdes selvstændigt, men alle hjælpemidler kan benyttes.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå topkarakter i Samfundsbeskrivelse B, skal de studerende kunne vise, at de evner nedenstående:

 • Den studerende skal kunne anvende lommeregner (ved eksamen kun ved brug af tilsvarende funktionaliteter på de i eksamenslokalet tilknyttede PC?ere) til at beregne procentpointsberegninger, gennemsnitlig faktisk ændringsberegninger, procentberegninger, faktisk ændringsberegninger, vækstrateberegninger, procentberegninger, vækstbidragsberegninger, produktivitets­beregninger, kvotientberegninger, implicitprisindeks­beregninger og real­beregninger.
 • Den studerende skal kunne redegøre for forskellen mellem den liberale, den konservative og den socialdemokratiske velfærdsmodel.
 • Den studerende skal kunne redegøre for definitionerne på offentlig sektor, offentlig forvaltning og service samt forskellen mellem de to definitioner. Den studerende skal kunne redegøre for de fire offentlige delsektorer, herunder de vigtigste opgaver samt det offentliges tre hovedpolitiske målsætninger.
 • Den studerende skal kunne redegøre for formålet med samt centrale begreber i den realøkonomiske fordeling, den funktionelle fordeling og opgave-byrde fordelingen.
 • Den studerende skal kunne redegøre for skattetrykket, skattestrukturen, personbeskatningen, moms og de vigtigste afgiftstyper.
 • Den studerende skal kunne redegøre for forskellen mellem engangsindtægter og øvrige indtægter, finanspolitikkens indtægtsinstrumenter og udgiftsinstrumenter samt forskellen mellem finanseffekt, DAU-saldo og strukturelle budgetsaldo samt have kendskab til finanslovscyklussen.
 • Den studerende skal kunne redegøre for forskellen mellem nettofinansieringsbehov og brutto­finansierings­behov samt mellem ØMU gæld og statsgæld samt mellem indenlandsk statsgæld og udenlandsk statsgæld, herunder formålet med og normen for de to gældstyper.
 • Den studerende skal kunne forklare udviklingen i udgiftstrykket, udvalgte offentlige udgiftsposter, skattetryk, udvalgte skatter samt i den offentlige forvaltning og services fordringserhvervelse, netto og i statsgælden og i ØMU-gælden.
 • Den studerende skal kunne redegøre for arbejdsmarkedet funktionsmåde, arbejdsmarkedsstatistikkerne og deres grundbegreber, overenskomstsystemet, arbejdsmarkedspolitikken samt koblingen mellem beskæftigelse, ledighed og arbejdsmarkedspolitik.
 • Den studerende skal kunne forklare udviklingen i udvalgte arbejdsmarkedsstatistiske nøgletal.
 • Den studerende skal kunne redegøre for begreberne handelspolitik og konkurrenceevne.
 • Den studerende skal kunne redegøre for de udenrigsøkonomiske statistikker, herunder forskellen mellem udenrigshandelstal/​handelsbalance, betalingsbalances løbende poster og kapital poster, kapitalbalance og nationalregnskabets udlandskonto.
 • Den studerende skal kunne forklare udviklingen i udvalgte udenrigsøkonomiske nøgletal.
 • Den studerende skal kunne redegøre for formålet med pengepolitikken, pengepolitikkens redskaber, formålet med valutapolitikken, valutapolitikkens redskaber samt sammenhængen mellem statsgældspolitik, pengepolitik og valutapolitik. Den studerende skal have kendskab til definitionen af rente, fordringer og likviditet. Den studerende skal også have kendskab til forskellige finansielle instrumenter og markeder.
 • Den studerende skal kunne forklare udviklingen i udvalgte valutaer, lange renter, korte renter og rentespænd.
 • Den studerende skal kunne udarbejde en rapport om et samfundsbeskrivende emne med angivelse af de statistiske begreber, herunder definitoriske forskelle, med såvel en beskrivende del som en forklarende del, herunder en klar sammenhæng mellem de to dele, samt fremstille besvarelsen i et klart og forståeligt sprog med en passende opstilling af tabeller og figurer.

Endelig forudsættes det, at den studerende for at opnå topkarakter også skal evne de krav, der fremgår af formålet med Samfundsbeskrivelse A.