AØKB08003U Samfundsbeskrivelse A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Descriptive Economics A

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi - obligatorisk
Kursusindhold

Forelæsningerne og holdundervisningen dækker følgende emner:

 • Danmarks Statistiks statistikbank (www.statistikbanken.dk).
 • Regnearksprogrammet Excel, herunder gennemgang af standardberegninger, vækstbidragsberegninger, ændringsberegninger, indeksberegninger, glidende gennemsnitsberegninger, vendepunktsberegninger, kvotientberegninger, realberegninger, produktivitetsberegninger, elasticitetsberegninger samt udarbejde forskellige figurer f.eks. Lorenz-kurve, box-plot, lagkagediagrammer, søjlediagrammer, kurvediagrammer mm. Derudover sæsonkorrektionsberegninger og almindelige histogrammer.
 • Fertilitetsbegreberne, familiebegreberne og dødelighedsbegreberne samt befolkningsudviklingen historisk og fremskrivningsmæssigt, herunder hvordan fremskrivninger foretages og antagelsernes påvirkning af fremskrivningerne.
 • Forklaringer på udviklingen i udvalgte demografiske nøgletal.
 • Nationalregnskabets formål, afgrænsning, prisbegreber, indkomstbegreber, produktivitetsbegreber, beskæftigelsesbegreber, forsyningsbalancen og den funktionelle indkomstfordeling, herunder fordelt på erhvervsgrupper samt forklare identiteterne: opsparing = disponibel BNI forbrug, fordringserhvervelsen, netto = opsparing – investeringer samt sammenhængen mellem udviklingen i fordringserhvervelsen, netto og udviklingen i kapitalbalancen.
 • Relevante nøgletal fra nationalregnskabets hovedkonti, institutionelle sektorer, finansielle konti og input-output tabeller.
 • Forklaringer på udviklingen i forsyningsbalancens komponenter, nettofordringserhvervelsen og opsparing.
 • Inflationsbegrebet, prisfastsættelse, prisdannelse, prisindeks f.eks. forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og indeks for indenlandsk forsyning samt for indkomstbegreber.
 • Forklaringer på udviklingen i udvalgte prisindeks og kunne aflæse en Lorenz-kurve.
 • Forskellen mellem den liberale, den konservative og den socialdemokratiske velfærdsmodel.
 • Målsætningen med det europæiske samarbejde med vægt på de økonomiske og monetære dele, den europæiske unions historie og hvad der gør EU unik i internationalt samarbejde.
 • Søjlerne i samarbejdet, herunder placering af væsentlige politikområder, opbygningen af samarbejdet og formålet for de vigtigste europæiske institutioner, EU- budgettets væsentligste poster samt formålet med den økonomiske monetære union, herunder den europæiske centralbank samt udviklingen i unionen siden etableringen.
 • Redskaber til udarbejdelse af en rapport om for et vilkårligt samfundsrelevant område, hvor den studerende selv har fundet relevante statistisk data, foretaget en bearbejdning og fremstilling af data til nye statistikker samt præsenteret og beskrevet indholdet i statistikkerne i et klart og forståeligt sprog med en passende opstilling af tabeller og figurer.
Målbeskrivelser

Der er tale om et indledende kursus i samfundsbeskrivelse med særlig fokus på, at de studerende tilegner sig evnen til at finde relevante statistiske rådata eller statistik for et vilkårligt samfundsrelevant område, bearbejde og fremstille data til nye statistikker samt præsentere og beskrive indholdet i statistikkerne med udgangspunkt i den samfundsbeskrivende metode. Kurset er af praktisk betydning for såvel studerende som uddannede økonomer, hvad enten de kommer til at arbejde i den private sektor eller i den offentlige sektor.

For at opnå topkarakter i Samfundsbeskrivelse A, skal de studerende kunne vise, at de evner nedenstående:

 • Den studerende skal kunne bruge Danmarks Statistiks statistikbank (www.statistikbanken.dk).
 • Den studerende skal kunne anvende regnearksprogrammet Excel i opgaveløsningen, herunder foretage standardberegninger, vækstbidragsberegninger, ændringsberegninger, indeksberegninger, glidende gennemsnitsberegninger, vendepunktsberegninger, kvotientberegninger, realberegninger, produktivitetsberegninger, elasticitetsberegninger samt udarbejde forskellige figurer f.eks. Lorenz-kurve, box-plot, lagkagediagrammer, søjlediagrammer, kurvediagrammer mm. Den studerende skal derudover have kendskab til sæsonkorrektionsberegninger og almindelige histogrammer.
 • Den studerende skal kunne redegøre for fertilitetsbegreberne, familiebegreberne og dødelighedsbegreberne samt have kendskab til befolkningsudviklingen historisk og fremskrivningsmæssigt, herunder hvordan fremskrivninger foretages og antagelsernes påvirkning af fremskrivningerne.
 • Den studerende skal kunne forklare udviklingen i udvalgte demografiske nøgletal.
 • Den studerende skal kunne redegøre for nationalregnskabets formål, afgrænsning, prisbegreber, indkomstbegreber, produktivitetsbegreber, beskæftigelsesbegreber, forsyningsbalancen og den funktionelle indkomstfordeling, herunder fordelt på erhvervsgrupper samt forklare identiteterne: opsparing = disponibel BNI forbrug, fordringserhvervelsen, netto = opsparing – investeringer samt forklare sammenhængen mellem udviklingen i fordringserhvervelsen, netto og udviklingen i kapitalbalancen.
 • Den studerende skal have kundskab om samt kunne finde relevante nøgletal fra nationalregnskabets hovedkonti, institutionelle sektorer, finansielle konti og input-output tabeller.
 • Den studerende skal kunne forklare udviklingen i forsyningsbalancens komponenter, nettofordringserhvervelsen og opsparing.
 • Den studerende skal kunne redegøre for inflationsbegrebet, prisfastsættelse, prisdannelse, prisindeks f.eks. forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og indeks for indenlandsk forsyning samt for indkomstbegreber.
 • Den studerende skal kunne forklare udviklingen i udvalgte prisindeks og kunne aflæse en Lorenz-kurve.
 • Den studerende skal have kendskab til målsætningen med det europæiske samarbejde med vægt på de økonomiske og monetære dele, den europæiske unions historie og hvad der gør EU unik i internationalt samarbejde.
 • Den studerende skal kunne redegøre for forskellen mellem søjlerne, herunder placering af væsentlige politikområder, beskrive opbygningen af samarbejdet og formålet for de vigtigste europæiske institutioner, beskrive budgettets væsentligste poster samt redegøre for formålet med den økonomiske monetære union, herunder den europæiske centralbank samt udviklingen i unionen siden etableringen.
 • Den studerende skal kunne udarbejde en rapport om for et vilkårligt samfundsrelevant område, hvor den studerende selv har fundet relevante statistisk data, foretaget en bearbejdning og fremstilling af data til nye statistikker samt præsenteret og beskrevet indholdet i statistikkerne i et klart og forståeligt sprog med en passende opstilling af tabeller og figurer.

Pensum

 • Statistisk Tiårsoversigt 2013, den fysiske udgave (Den elektroniske udgave må ikke benyttes til eksamenen i SAMF B)
 • Hjarn Zernichow Borberg: EU - Et overblik, 1.udgave 2013. Kapitel 1-14
 • Danmarks Statistik, Nationalregnskabet 2011. Kapitel 1-1.9, 5.1-5.3, 6.7-6.10, 7.1-7.3, 8.1-8.2 (Gratis pdf.fil kan downloades fra dst.dk)
 • Danmarks Statistik, Indkomster 2011. Kapitel 1, 2, 7 og 8 (Gratis pdf.fil kan downloades fra dst.dk)
 • Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2013, Del 1, kapitel om Prisdannelsen i Danmark. (Gratis pdf.fil kan downloades fra nationalbanken.dk)  
 • Danmarks Statistik: Befolkningens udvikling 2012. (Gratis pdf.fil kan downloades fra dst.dk)
 • Danmarks Statistik Temaartikel: "Fødsler og dødelighed i Danmark - set i et internationalt perspektiv" fra Statistisk tiårsoversigt 2008 (gratis pdf.fil kan downloades fra dst.dk)
 • Mikael Trier og Per Ulstrup Johansen: Praktisk Statistisk metode for økonomer, 3. udgave, 2010.
 • Mikael Trier og Per Ulstrup Johansen Danmarks Økonomi siden 1980, 10. udgave, 2013.
3 timers forelæsning og 4 timers holdundervisning pr. uge i 14 uger

I 8 gange 2 timer af forelæsningerne vil der i løbet af semesteret blive afholdt særlige forelæsninger i fremstilling, bearbejdelse og anvendelse af data (også kaldet metodemodulet). Udgangspunktet er statistikbanker, primært statistikbanken.dk, fremstillede datasæt samt beregninger og fremstilling af figurer i Excel-regneark. IT-intro er også koblet på faget
Holdundervisningen vil dels specifikt fokusere på at understøtte såvel de almindelige forelæsninger som de særlige forelæsninger i datamodulet, dels inddrage de samme problemstillinger i forhold til den øvrige del af pensum og endelig selvstændigt gennemgå særlige dele af pensum.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 8
 • Forberedelse
 • 169
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 56
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 8 timer
8 timers tag-hjem-eksamen med udgangspunkt i metodedelen af pensum.
Krav til indstilling til eksamen
Krav til indstilling til eksamen er 4 ud af 5 opgaver, herunder en lynprøve, skal godkendes for, at man kan blive indstillet til eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.