AØKB08002U Økonomiske principper B

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Principle of Economics B

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi - obligatorisk
Kursusindhold

Faget kan betragtes som en fortsættelse af Økonomiske Principper A.

Økonomisk teori deles traditionelt op i mikroøkonomisk teori, som introduceres på første semester af studiet, samt makroøkonomisk teori, som introduceres på andet semester. Stort set al økonomisk teori har sin rod i mikro- eller makroteorien og ofte begge dele.

Genstandsfeltet for makroteorien er den overordnede/samlede økonomi, dvs. fokus er på størrelser som den totale produktion i samfundet, den samlede beskæftigelse, betalingsbalancen, det gennemsnitlige renteniveau, inflationen (dvs. de gennemsnitlige prisstigninger) mv. Makroteorien søger at forklare, hvad der bestemmer disse størrelser bl.a. med henblik på at kunne forudsige den fremtidige økonomiske udvikling samt at identificere mulighederne for at styre udviklingen via økonomisk politik.

I kurset behandles spørgsmål såsom:

 • Hvad bestemmer den samlede produktion, indkomst og beskæftigelse i samfundet, og hvorfor bliver produktionen for de fleste lande ved med at vokse over tid?
 • Hvorfor udvikler økonomien sig så ujævnt over tid (med andre ord: hvad er årsagen til konjunktursvingninger), og hvilke muligheder har man for at stabilisere økonomien via økonomisk politik?
 • Hvis man kan øge produktionen via ekspansiv finanspolitik, hvorfor bliver man så ikke ved med at øge produktionen ad denne vej?
 • På arbejdsmarkedet er der personer, som er arbejdsløse, men som angiver at være villige til at arbejde. Hvordan kan det være, at "markedsmekanismen" ikke skaber fuld beskæftigelse for alle?
 • Hvorfor bliver de nominelle priser ved med at stige (også kaldet inflation) over tid, og hvorfor har nogle lande oplevet inflationsrater på fx. 100 pct. om måneden (også kaldet hyperinflation)?
 • Er underskud på betalingsbalancen et problem?
 • Hvad er penge, hvem styrer den samlede pengemængde i samfundet, og hvordan påvirker størrelsen af pengemængden økonomien?
 • Hvad er de økonomiske fordele/ulemper ved at indtræde i en Økonomisk og Monetær Union?
Målbeskrivelser

Faget introducerer centrale økonomiske emner, metoder og resultater indenfor makroøkonomi. Faget gennemgår grundlæggende makroteori for det lange og det korte sigt hvilket sammen med inddragelse af relevant empirisk materiale giver en forståelse for makroøkonomiens funktionsmåde samt mulighederne for at påvirke økonomien via økonomisk politik.

De teoretiske modeller analyseres dels med grafiske teknikker og dels med simple matematiske metoder, der bygger på den indlærte matematik på 1. årsprøve.

De studerende skal i den forbindelse lære, hvordan man kan afdække årsags-virkningssammenhænge i en matematisk formuleret makromodel (kausalanalyse), og hvordan man løser en formel økonomisk model og anvender den til komparativ-statisk analyse.

Derudover lægges der væsentlig vægt på evnen til at forstå og forklare de økonomiske mekanismer bag de udledte resultater. De studerende gøres fortrolige med betydningen af alternative antagelser om graden af pris- og lønfleksibilitet, om økonomiens grad af åbenhed, og om det valutapolitiske regime.

Det er endvidere vigtigt, at de studerende kan benytte de indlærte modeller til at belyse og forklare virkningerne af forskellige former for makroøkonomisk politik på såvel kort som langt sigt, i åbne såvel som i lukkede økonomier.

Topkarakteren 12 opnås, når den studerende demonstrerer fuld beherskelse af fagets grafiske og matematiske metoder til modelanalyse, en perfekt evne til at forklare de økonomiske mekanismer, der driver de udledte resultater, et fuldt overblik over betydningen af de forskellige forudsætninger, der ligger til grund for de anvendte modeller for det lange og det korte sigt samt en højt udviklet evne til at opstille og kommentere et empirisk materiale med henblik på hvad dette indikerer om virkeligheden og om teoriers gyldighed.

Pensum er primært baseret på bogen N. Gregory Mankiw: Macroeconomics, International Edition, 8. udgave, Worth Publishers, New York, som bør anskaffes ved kursets start. Følgende kapitler vil blive anvendt: Kap. 1-7, kap. 10-14, kap. 19. Derudover vil også kap. 18. og kap. 20 blive inddraget, såfremt der bliver tid hertil.

Desuden vil der til kursushjemmesiden i Absalon blive uploadet nogle få sider om Baumol/Tobin-modellen og pengeefterspørgsel mere generelt.

Jesper Gregers Linaa & John Smidt: Vækst på kort og lang sigt, kommende publikation i Samfundsøkonomen.

Hertil kommer noten Kreiner, Michaelsen og Whitta-Jacobsen: Introduktion til Modelanalyse, 2007 også pensum. Noten vil ligeledes blive uploadet til kursushjemmesiden.

Deltagelse i kurset forudsætter viden svarende til faget Økonomiske Principper A samt Matematik A.
3 timers forelæsninger og 3 timers holdundervisning i 14 uger.

Pensum vil primært blive gennemgået ved forelæsningerne, mens der ved øvelsestimerne laves opgaver eller diskuteres økonomiske spørgsmål. Forelæsningerne vil også indeholde et eller flere gæsteforedrag.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 120
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
2 timers skriftlig prøve uden hjælpemidler.
Krav til indstilling til eksamen
Tre af de stillede opgaver (incl. lynprøven) skal være afleveret og godkendt af holdlæreren som forudsætning for at kunne gå til eksamen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.