AØKB08001U Økonomiske principper A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Principle of Economics A

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi - obligatorisk
Kursusindhold
Faget introducerer en række centrale økonomiske principper, herunder:

 • Markedets funktionsmåde
 • Virksomheder og forbrugeres adfærd
 • Fordelene ved international handel
 • Begrebet elasticitet
 • Fordele og ulemper ved offentlige indgreb i markedsmekanismen
 • Velfærdskonsekvenser af forskellige markedsformer og -indgreb
 • Markedsfejl, herunder eksternaliteter, offentlige goder og imperfekt konkurrence
 • Arbejdsmarkedets funktionsmåde
 • Adfærdsøkonomi
 • Forskellen mellem statistisk korrelation og årsagssammenhænge
Målbeskrivelser
Faget introducerer centrale økonomiske emner og giver en bred, simpel indføring i grundlæggende økonomisk tankegang. I faget gennemgås en række fundamentale økonomiske principper, som er vigtige for økonomisk beslutningstagen (for husholdninger, virksomheder, offentlige institutioner, politikere etc.) samt for forståelse af økonomiens funktionsmåde.

En bred økonomisk forståelse kræver kendskab til to delområder: såkaldt mikroøkonomi og makroøkonomi. ØP A fokuserer primært på mikroøkonomiske aspekter. Her beskrives hvordan husholdninger og virksomheder foretager beslutninger, samt deres interaktion via et marked. Kurset giver bl.a. et indblik i markedsmekanismens funktionsmåde, fordele og ulemper ved et frit marked, reguleringspolitik, gevinster ved international handel, betydningen af forskellige varekarakteristika og betydningen af forskellige konkurrenceformer.

Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende vis kan redegøre for husholdningers og virksomheders beslutninger og deres samspil på et marked. Den studerende skal ligeledes kunne arbejde videre med argumenterne omkring frie markeder, offentlig regulering, international handel og kunne forstå betydningen af de karakteristika, der knytter sig til forskellige varer og forskellige konkurrenceformer. Alle begreber og økonomiske principper er præcist beskrevet. Alle fagets mål opfyldes og evnen til selvstændigt arbejde er udtalt. Den studerende skal formå at formulere sig korrekt om fagets emner.
Pensum
Kapitel 1-19 alt inklusive, samt p. 477-481 fra kapitel 22 i bogen:
Forfatter: N. Gregory Mankiw & Mark P. Taylor
Titel: Economics, 2nd edition 2011 (ældre udgaver af bogen kan også benyttes)
ISBN: 9781844808700
Forlag: Cengage
Deltagelse i kurset forudsætter ikke forudgående kendskab til økonomi. Det er dog en forudsætning, at man har gennemført en gymnasial ungdomsuddannelse eller lign. (fx HF, HTX, HHX). Det er formålet med faget Økonomiske Principper at give maksimal indsigt i økonomisk tankegang med så lidt brug af matematik som overhovedet muligt. Der vil således kun være begrænset brug af matematiske redskaber. På 2. årsprøve inddrages matematikken for alvor i den økonomiske teori
3 timers forelæsninger og 2 timers holdundervisning i 14 uger.

Pensum vil primært blive gennemgået ved forelæsningerne, mens der ved holdundervisningen laves opgaver eller diskuteres økonomiske spørgsmål. Forelæsningerne vil også indeholde forskellige gæsteforedrag. Endelig skal man som studerende deltage i et par enkelte computerbaserede økonomiske eksperimenter i vores it-lab. Formålet med eksperimenterne er at illustrere økonomiens funktionsmåde i praksis og sammenholde dette med den økonomiske teori.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 134
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
2 timers skriftlig prøve uden hjælpemidler.
Krav til indstilling til eksamen
9 ud af 10 stillede opgaver (incl. lynprøven) skal være afleveret og godkendt af holdlæreren som forudsætning for at kunne gå til eksamen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.