AØKA08178U Videregående statistik

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Advanced Statistics

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi
Kandidatuddannelsen i økonomi
Kursusindhold
Kurset fokuserer på de praktiske dele af emnekredsene. Det betyder at de matematiske udledninger bag metoderne kun sporadisk berøres, mens de praktiske aspekter prioriteres højt.

1. Praktisk Regressionsanalyse: Indflydelsesrige observationer, Multikollinearitet, Fortolkninger af den fundne model, Robus regressionsanalyse
2. Stikprøver: Bedømmelse af usikkerhed, Opvejning, Fortolkning af resultater, Muligheder for videre analyse
3. Korrelationsanalyse: Korrelationskoefficient, Principal komponenter, Todimensionale værdikort I undervisningen anvendes datasæt om økonomi, sociologi og samfundsforhold. Som eksempler kan nævnes: 1. Datasæt, der beskriver udviklingslandenes økonomi, fx fra verdensbanken 2. Datasæt, der som European Social Survey beskriver og sammenholder sociologiske forhold i de europæiske lande
Målbeskrivelser
 1. Evne til at læse videnskabelig litteratur, der bygger på indsamlede stikprøver eller multipel lineær regression 
 2. Erhverve et tilstrækkeligt kendskab til stikprøver og den multiple regressionsmodel, så den studerende efter kurset kan samarbejde med andre faggrupper, herunder statistikere 
 3. Evne til selv at analysere data 
 4. Evne til at relatere resultaterne til den virkelighed data stammer fra. 
For at kunne bestå skal den studerende som minimum:
 1. kunne gennemføre en regressionsanalyse og en vurdering af en stikprøveindsamling uden væsentlige fejl 
 2. fortolke resultaterne i forhold til emnefeltet, dvs. den virkelige verden 
 3. beskrive fremgangsmåden klart og tydeligt
Pensum: Noter og manualer, der udleveres før og i løbet af undervisningen.
Deltagelse i kurset kræver, at man har bestået Økonometri A. For eksterne deltagere kræves kvalifikationer svarende til det ovenfor beskrevne.
Undervisningen vil være forelæsninger, der mest består af praktisk gennemgang af metoderne. Hertil kommer øvelser, der foregår samlet under opsyn af en eller flere lærere enten på egen medbragt PC eller i et IT-lokale. Der er mødepligt (naturligvis med enkelte dispensationsmuligheder). Der gives en kort gennemgang (indføring og eller genopfriskning) af programpakken SAS, der anvendes igennem forløbet. Før kursusstart kan der gives hjælp til installation af SAS på egen medbragt PC. Kurset er opbygget som ca. 30 timers forelæsninger og ca. 30 timers øvelser. Hertil kan komme et begrænset hjemmearbejde, der måske med fordel kan foregå i forlængelse af øvelsesundervisningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 146
 • Forelæsninger
 • 30
 • Øvelseshold
 • 30
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Der vil ikke være eksamen, men krav om aktiv undervisningsdeltagelse dokumenteret ved tilstedeværelse og ved aflevering af obligatoriske opgaver flere gange ugentligt. Tilstedeværelsen dokumenteres ved underskrifter, men begrundet fravær, fx pga kortvarig sygdom eller deltagelse i begravelse, kan godtages. To opgaver rettes med skriftlig tilbagemelding, mens de øvrige stikprøvekontrolleres.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Reeksamen i tilfælde af en ikke godkendt samlet opgaveaflevering foregår ved aflevering to nye opgaver, der stilles i august. Manglende godkendelse pga udeblivelse kan ikke erstattes med opgaveaflevering.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.