AØKA08075U Skatteret

Årgang 2013/2014
Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi
Kandidatuddannelsen i økonomi
Kursusindhold

Fagets emnerækker bestod af en spændvidde fra den formelle skatteret med overblik over skattemyndigheder, formelle regler og sagsbehandlingsreglerne og til den materielle skatteret via personskatten, erhvervsbeskatningen og selskabs- og koncernbeskatningen. Endvidere berørtes emner som generationsskifte og omstrukturering. Under de materielle regler blev den subjektive skattepligt (fysiske personer og selskabers fulde og begrænsede skattepligt) som den objektive skatteret (opgørelse af skattepligtig indkomst) tilegnet.

Fagets emnerækker består af en spændvidde som følger:

 • den formelle skatteret med overblik over skattemyndigheder, formelle regler og sagsbehandlingsreglerne i skatteforvaltningsloven
 • den materielle skatteret via personskatten, lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende - og virksomhedsbeskatningen
 • den materielle skatteret for selskaber- og koncerner, selskabsbeskatningen, sambeskatning, tilskudsforhold mv.
 • den subjektive skattepligt for fysiske personer og selskabers fulde og begrænsede skattepligt.
 • skatteberegningsreglerne.
 • indkomstopgørelsen i øvrigt, de objektive regler.
 • kapitalindtægter, afhændelsesavancer og udbytter (aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstbeskatningsloven)
 • fast ejendomsbeskatning.
 • familiebeskatning, gaver mv.
Målbeskrivelser
Faget har en akademisk/praktisk orienteret tilgang, hvor den studerende har mulighed for at få et indblik i de skattejuridiske retskilder, herunder med særlig vægt på tilegnelse af juridisk metode og de værktøjer som det kræves til arbejde med skatteret i praksis.

Ved deltagelsen får eleverne en grundig indføring via undervisningen i de skatteretlige retskilder, disses indbyrdes sammenhæng og retskildernes fortolkning. Dette blev også dokumenteret via deres eksamensbesvarelser. Deltagerne vil via undervisningen tilegne sig et skatteretligt kompetenceniveau, som gør deltageren i stand til at anvende skatteret og retskilder som "værktøj" i efterfølgende virke. Deltagerne vil efter fagets gennemførelse kunne anvende skatteretlige kilder som led i analysearbejde forinden der foretages økonomiske dispositioner, så som investeringer, selskabsstiftelser, omdannelser, formuepleje mv.

Endvidere vil den studerende tilegne sig viden som giver mulighed for anvendelse af skatteret i en økonomisk analyse mv.
Pensum
• Opslagsværk - Skattelovsamling 2012 (Magnus eller FSR´s skattelove anbefales)
• 'DJØF --> Lærebog om indkomstskat 14. udg. af Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen og Aage Michelsen

14. udgave 2011


Udover de i undervisningen berørte skattelove og regler, jf. skattelovsamlingen, er hele bogen "Lærebog om Indkomstskat" pensum, dog med følgende undtagelser:

Undtagelser i pensum, jf. lærebogen:
• "Beskatning ved død samt boafgift" er undtaget.
• "Insolvensbeskatning" er undtaget.
• "Pensionsbeskatning" er undtaget.
• "Strafferetlige sanktioner" er undtaget.

 

Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage i undervisningen. Der vil løbende ske en indføring i juridisk metode, således at faget tilpasses deltagernes forudsætninger.
3 timers forelæsninger pr. uge i 14 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 161
 • Forelæsninger
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig prøve som finder sted i eksamenslokalerne på Peter Bangs Vej 36. Eksamensopgaverne vil være opbygget omkring cases, dvs. skriftlige argumentationsopgaver med angivelse af en eller flere økonomiske situationer, hvor der kan afledes en række skatteretlige problemstillinger.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.