AØKA08070U Multivariat analyse og kategoriserede data

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Multivariate Analysis and Categorised Data

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi
Kandidatuddannelsen i økonomi
Kursusindhold
Kursets første halvdel omhandler faktoranalysemodeller og lisrelmodeller i flerdimensionale datamaterialer, hvor afhængigheden mellem kontinuerte variable beskrives ved deres kovarians/korrelation. Det teoretiske grundlag for kursets anden halvdel er de log-lineære modeller, ved hjælp af hvilke man kan gennemføre en samlet beskrivelse af samvariationen eller afhængighederne mellem flere diskrete variable. Teorien for de log-lineære modeller for tabeller af højere dimension gennemgås med hovedvægten lagt på modeludvælgelse og fortolkning af den model, der udvælges til beskrivelse af materialet.

Som en introduktion gives en kort repetition af de vigtigste matrixoperationer, herunder dekomponering i egenværdier og egenvektorer, herunder også brug af SAS. Herefter gennemgås i første halvdel af kurset de grundlæggende modeller for multivariat analyse: Faktoranalyse, herunder principalkomonentmetoden, og LISREL-modeller (Struktural Equation Modelling). I disse modeller indgår de variable på lige fod og ikke i form af resposnvariable og forklarende variable som i regressionsmodeller.

For diskrete variable analyseres i kursets anden halvdel større datasæt med flere kategoriserede variable, der ligeledes indgår simultant på lige fod i modellen. Det skal ses som en modsætning til fx logistiske regressionsmodeller, hvori visse variable er responsvariable (altså specielt interessante), mens andre er forklarende variable.

Som en introduktion til modellerne for sådanne kategoriserede variable tales om likelihoodteori og eksponentielle familier, der anvendes for de log-lineære modeller, der anvendes i analyserne. Alle de praktiske analyser i kurset afvikles ved brug af SAS
Målbeskrivelser

Faget giver kompentencer til at:


 • evne til at læse simplere videnskabelig litteratur om teorien for disse emner
 • evne til at læse videnskabelig litteratur, der anvender modeller for disse datatyper
 • erhverve et tilstrækkeligt kendskab til den praktiske analyse ved hjælp af modellerne, så den studerende efter kurset kan samarbejde med andre faggrupper, herunder statistikere, om udarbejdelsen modeller for data
 • evne til selv at analysere data ved hjælp af modellerne
 • evne til at relatere resultaterne til den virkelighed data stammer fra.

For at erhverve en topkarakter skal den studerende formå fejlfrit at:


 • kunne udføre analyser på data af disse typer, hvor mest muligt af informationen i data bringes frem i lyset
 • fortolke disse resultater i forhold til emnefeltet
 • beskrive fremgangsmåden klart og tydeligt
 • dokumentere kendskab til teorien bag de anvendte redskaber

For at kunne bestå skal den studerende som minimum:


 • kunne gennemføre analyser af denne type på data af relevans for økonomers arbejdsfelt uden væsentlige fejl
 • kunne relatere nogle af analysernes resultater til den virkelige verden
Pensum
Erling B. Andersen: Noter til Multivariate Statistiske Metoder med SAS, Økonomisk Institut 2002 ca. 100 sider. Findes på internettet.
Erling B. Andersen: Introduction to the Analysis of Categorical Data. Heidelberg. Springer Verlag. 1997 – kapitlerne 1 – 5 samt 8 – i alt ca. 150 sider (skaffes via henvendelse til underviseren).
Supplerende noter og opgaver.
Kurset forudsætter viden svarende til kurserne Økonometri A og B herunder det kendskab til programpakken SAS, der opnås ved disse kurser.
3 timers forelæsninger pr. uge i 14 uger. Forelæsningerne gør hyppig brug af online gennemgang af SAS-programmer og desuden gennemføres opgaveregning, herunder også praktisk dataanalyse med SAS, som en del af forelæsningerne.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 74
 • Forberedelse
 • 90
 • Forelæsninger
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 14 dage
Eksamen er en 14 dages tag-hjem eksamen.
Krav til indstilling til eksamen
Der skal afleveres to mindre obligatoriske opgaver i semesterets løb, og disse skal godkendes.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.