AØKA08051U Anvendte generelle ligevægtsmodeller

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Computable General Equilibrium

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi
Kandidatuddannelsen i økonomi
Kursusindhold
Anvendte generelle ligevægtsmodeller er et af de konkrete redskaber som økonomer har i deres værktøjskasse.

Populært udtrykt omtales AGL-modeller som "teori med tal på", idet modeltypen omsætter nogle af de teoretiske modeller fra bl.a. moderne makroøkonomisk teori til praktisk anvendelige computermodeller med rigtige data fra virkelighedens økonomier. Modeltypen anvendes til at vurdere makroøkonomiske og velfærdsmæssige konsekvenser af reformer af bl.a. finans-, arbejdsmarkeds-, handels-, miljø- og skattepolitik. De spiller således en fremtrædende rolle i analyser af de udfordringer, som Danmark og andre lande står over for i de kommende årtier.

Fagets ene formål er at give en oversigt over anvendelser af AGL-modeller til sådanne analyser. Fagets andet formål er af praktisk karakter, idet de studerende sættes i stand til selv at konstruere mindre generelle ligevægtsmodeller med anvendelse af GAMS-software. Endvidere gennemføres mindre AGL-analyser på egen hånd.
Målbeskrivelser
Målet for undervisningen i faget Anvendte Generelle Ligevægtsmodeller er, at den studerende kan

 • forklare indholdet af de vigtige begreber i faget, eksempelvis generel ligevægt, kalibrering, følsomhedsanalyser, Armington-tilgang og finanspolitisk holdbarhed 
 • sammenfatte de vigtige elementer i fremgangsmåden, når man opbygger en AGL-model
 • kritisk vurdere de centrale forudsætninger i typiske AGL-modeller
 • forklare opbygningen af de AGL-modeller der berøres i pensum, deres resultater, hovedårsagerne til disse og konkrete eksempler på modellernes anvendelse i policy-sammenhæng 
 • redegøre for og sammenligne styrker og svagheder ved de forskellige modeller og modeltyper, der berøres i pensum 
 • ræsonnere, hvordan den generelle ligevægt medfører afledte virkninger af udefrakommende stød i makroøkonomiske modeller, så direkte effekter af stødet ét eller få steder i modellen får konsekvenser generelt i økonomien, fx på faktor- og varepriser, investerings- og arbejdsudbudsadfærd, finansielle markeder, opsparing, forsyningsbalance og feedback-effekter fra udland og den offentlige sektor selvstændigt programmere en enkel AGL-model i programmeringssproget GAMS og redegøre for modellens resultater 
For at opnå den højeste karakter i faget, skal den studerende udmærke sig indenfor alle punkterne.
Pensum

- Andersen, M. & P. Schou (2006): DREAM Documentation 2006.Kapitlet Overview. 30 sider.
 
- Devarajan, S. & S. Robinson (2005): The Influence of Computable General Equilibrium Models on Policy. Kapitel 15 i Kehoe, Srinivasan & Whalley (eds.): Frontiers in Applied General Equilibrium Modeling, Cambridge University Press. (27 sider).
 
- Nordhaus, W. (2008): A Question of Balance. Weighing the Options on Global Warming Policies. Chapters I-III. Yale University Press.
 
- Petersen, T.W. (1998): "Introduktion til CGE-modeller".Economic Modelling Working Paper Series 1998:3. Danmarks Statistik. (34 sider). www.dreammodel.dk.
 
- Schou, P. (2009): Forskellige funktionelle former til anvendelse i AGL-modeller. Undervisningsnote (15 s.).
 
- Schou, P. (2009): Ramsey-modellen i AGL-faget. Undervisningsnote (10 s.).
 
- Shoven, J. B. & J. Whalley (1992): ”Applying General Equilibrium”, kapitel 4, 5 og 9.Siderne: 71-131, 230-255 (kursorisk). (81 sider, heraf 25 kursorisk).
 
- Sørensen, P. B. (2001): Tax Coordination in the European Union: What are the Issues?Swedish Economic Policy Review 8, p. 143-95 (52 sider).
 
- Sørensen, P. B. (2001): OECDTAX – A Model of Tax Policy in the OECD Economy. Technical Working Paper, Economic Policy Research Unit, University of Copenhagen. http:/​/​www.econ.ku.dk/​pbs(52 sider).

- De Økonomiske Råd (2010): ”Langsigtet finanspolitisk holdbarhed”. Kapitel III i De Økonomiske Råd: Dansk Økonomi, forår 2010. www.dors.dk (90 sider).
Mikro- og makroøkonomi svarende til 2. og 3. årsprøve på bacheloruddannelsen. Endvidere er det en fordel at have lyst til at arbejde med programmering
2 timers forelæsninger og 3 timers holdundervisning i 14 uger.

Holdundervisningens formål er at træne de studerende i anvendelse af modellerne i praksis. Øvelserne sigter mod at sætte de studerende i stand til selv at udarbejde et GAMS-program - samt sætte sig ind i et allerede eksisterende program. I forelæsningerne gennemgås AGL-modellernes principielle opbygning. Heri indgår: Diskussion af forskellige modeltyper, f.eks. statiske over for dynamiske modeller. Opbygning af en model, valg af specifikke funktionsformer og disses betydning for empiriske egenskaber. Forskellige former for kalibrering (dvs. måder til at få modellen til at repræsentere data fra en virkelig økonomi). Herudover gennemgås opbygningen af nogle eksisterende AGL-modeller som anvendes til at belyse virkninger af finanspolitik, skattepolitik og miljøpolitik.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 135
 • Forelæsninger
 • 28
 • Øvelseshold
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Mundtlig eksamen med forberedelsestid
Krav til indstilling til eksamen
Fire obligatoriske opgaver skal løses tilfredsstillende (og inden for den angivne tidsfrist).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve med opsyn.
Mundtlig eksamen uden forberedelse, hvor eksamen vil tage udgangspunkt i overbygningsopgaven, men stadig også omhandle andre dele af pensum.
Krav til indstilling til eksamen
Tre obligatoriske opgaver skal løses tilfredsstillende (og inden for den angivne tidsfrist).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.