AØKA08036U Årsregnskab og regnskabsanalyse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Financial Accounting and Analysis

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi
Kandidatuddannelsen i økonomi
Kursusindhold

Kurset indeholder 3 moduler

Første modul beskæftiger sig med regnskabsproducent rollen. Den studerende sættes i stand til at udarbejde et årsregnskab på basis af gængse transaktioner i en mindre virksomhed. Registreringerne af disse transaktioner danner udgangspunkt for opstilling af resultatopgørelse og balance, hvilket vil sige beregning af den finansielle stilling samt resultat. Dette modul vil ligeledes omhandle beregning af pengestrømsopgørelsen for virksomheden.

Andet modul beskæftiger sig med, hvorledes regnskabsinformation bliver til. Behov (udbud og efterspørgsel) diskuteres og regulering af årsregnskabet både nationalt og internationalt vil blive inddraget. Internationalt har reguleringen af regnskabsinformation fulgt forskellige strategier og teorier. Disse teorier vil blive gennemgået og deres konsekvens for informationsindholdet af årsregnskabet vil blive diskuteret. Herefter vil modulet indeholde en kritisk gennemgang af definition, indregning og måling samt klassifikation af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger på basis af eksisterende regulering, med hovedfokus på danske forhold.

Fagets tredje og sidste modul indeholder de værktøjer og metoder som anvendes til analyse af et årsregnskab. Dette med hovedfokus på den historiske performance evaluering.  Den studerende sættes her i brugerens rolle og vil blive konfronteret med eksisterende virksomheders årsrapporter. Disse årsrapporter skal analyseres på basis af værktøjerne som kan anvendes til vurdering af virksomheder inden f. eks. et ansættelsesforhold begyndes eller en investering i virksomheden foretages.

Målbeskrivelser

Det overordnede formål med undervisningen er, at de studerende efter gennemførelsen af kurset skal have en professionel viden om årsrapporters informationsindhold. Dette til brug i analysemæssig sammenhæng hvad enten den studerende bliver ansat i den offentlige sektor, bliver analytiker i f.eks. banker eller ønsker ansættelse i en anden privat virksomhed. Modul 2 og 3 træner dels forståelse og kritiske stillingtagen til regnskabsinformation samt dels den regnskabsanalytiske kompetence.

Udleveret note.

Jens Oluf Elling: Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave.

Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 4. udgave

Supplerende litteratur:

Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG

Gennemførelse af 1. år af bacheloruddannelsen i økonomi eller tilsvarende.
3 timers forelæsninger pr. uge i 14 uger. Forelæsninger vekslende med opgaver. Der gennemgås opgaver/cases løbende.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 24
  • Forberedelse
  • 140
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timer
Eksamen er 24 timer skriftlig hjemmeopgave. Opgaven må max være på 8 sider inkl. Bilagstabeller hvis disse er nødvendige
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Same as ordinary. But if only a few students have registered for the re-exam, the exam might change to an oral exams with a synopsis to be handed in. This means that the examination date also will change.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.