AØKA08019U  Forvaltningsret

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Administrative Law

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi
Kandidatuddannelsen i økonomi
Kursusindhold
Som borger og som medarbejder i en privat eller offentlig virksomhed er det en god investering at skaffe sig indsigt i den offentlige forvaltning. Formålet med faget Forvaltningsret er at give en sammenfattende men dog dybtgående indføring i de retlige regler, der generelt regulerer de offentlige forvaltningsprocesser, sagsbehandling m.v. (forvaltningsret) samt de regler, der definerer og regulerer samspillet mellem de øverste statsorganer (forfatningsret). Faget introducerer grundlæggende elementer af juridisk metode. Erhvervelsen af kendskab til forvaltningsrettens normer og rationalerne bag disse regler forudsætter inddragelse af organisatoriske og funktionelle aspekter af den offentlige forvaltning. Faget har grænseflader til andre faggrupper som bl.a. politologi, jura, organisationsteori, økonomi, sociologi, historie.

Forvaltningsrettens emnekredse omfatter både den statslige og den kommunale forvaltning, idet en meget stor del af den borgervendte forvaltning udøves regionalt og lokalt. Reglerne for forvaltningens aktivitet (Sagsbehandling, serviceudøvelse, forberedelse af politisk beslutningstagen) gennemgås herunder regler om kompetence, hjemmel, habilitet, offentlighed, høring og begrundelse, konsekvenser af fejl i sagsbehandling, administrativ rekurs, ombudsmandskontrol og domstolskontrol med forvaltningen, det kommunale selvstyre samt tilsyn med kommunal forvaltning. Også eksempler på forholdet til EU-ret berøres.

Statsforfatningsretten fokuserer på de forfatningsretlige institutioners organisation, funktion og især deres indbyrdes relationer, herunder vælgerne, politiske partier, Folketinget, regeringen, regenten, forvaltningen, domstolene samt internationale organisationer som EU. Gennemgangen af samspillet mellem statsorganer (Folketing, domstole, regering) omfatter bl.a. magtfordelings-/magtbalancelæren, lovgivningsprocessen fra et initiativ tages til en lov bekendtgøres og iværksættes, etc.
Målbeskrivelser
Kravene til en toppræstation er, at den studerende - efter at have fulgt undervisningsaktiviteterne - er i stand til selvstændigt og uden væsentlige fejl eller mangler:

 • At beskrive hovedelementerne i gældende dansk statsforfatningsret og forvaltningsret (offentlig ret) under henvisning til den danske grundlov og de generelle lovgivninger om forvaltningsret, offentlighed i forvaltningen samt lovgivning om kommunernes styrelse
 • At karakterisere/forstå grænseflader/forskelle mellem statsret/forvaltningsret og andre faggrupper på det samfundsvidenskabelige område, f.eks. politologi, sociologi, økonomi, organisationsteori etc.
 • At redegøre for centrale offentligretlige begreber som den retlige trinfølge, magtadskillelses- og magtfordelingslære, kompetence, skrevne/uskrevne retskilder, officialprincippet, kommunal-fuldmagten, partsbegrebet, habilitet, begrundelse, retlig prøvelse etc.
 • At redegøre for principperne for forholdet mellem dansk (offentlig) ret og EU-retten
 • At anvende gældende dansk ret (de centrale offentligretlige begreber og metodik) i en juridisk analyse af eksempler på faktiske sociale begivenheder (faktum), som repræsenterer en retlig problematisk situation, og herudfra vurdere de retlige konsekvenser samt angive begrundede forslag til løsning af det/de retlige problemer. I den forbindelse skal den studerende være i stand til at identificere gældende ret på området, inddrage de relevante elementer af juridisk metode (f.eks. analogi, modsætningsslutning, proportionalitet etc. etc.) samt skitsere løsning på baggrund af formulerede præmisser
 • At beherske evnen til klar og tydelig sproglig formulering og formidling af ovenstående faglige emner, herunder beherske og formidle fagterminologi/-begreber på måder som fremmer intersubjektiv forståelse og erkendelse (kumulativ vidensdeling).

Pensum

 • Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret I, Christian Ejlers Forlag, København, 3. udg. 2003
  pp. 48-61 og 121-249
 • Jens Garde, Carl Aage Nørgaard, Karsten Revsbech, Forvaltningsret – Sagsbehandling,
  6. udgave DJØF-Forlaget 2007, pp 1- 429
 • Bendt Berg, Almindelig Forvaltningsret, Forlaget Thomson, Gad-Jura, København, 3. udgave, 2007 pp. 33-46 og 105 - 219
3 timers forelæsninger pr. uge i 14 uger.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig prøve som finder sted i eksamenslokalerne på Peter Bangs Vej 36.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Der må kun medbringes ukommenterede udgaver af grundloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven samt den kommunale styrelseslov.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 161
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206