AØKA08017U Erhvervsret

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Business Law

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi
Kandidatuddannelsen i økonomi
Kursusindhold
Retsmaskineriets indretning og funktion. Kontraktsret, herunder køb, kreditkøb, internationale køb, tjenesteydelser og forsikring. Retsregler vedrørende lån, kredit, pant og kaution. Retsregler vedrørende funktionærforhold, forsikringsaftaler. Selskabsret, herunder interessentskaber, A/S, ApS., kommanditselskaber m.m. Retsregler vedr. fast ejendom. Konkurrenceregulering, herunder monopol- og markedsføringsret. Erstatningsret, og produktionsansvar. Konkursret, EU-ret og lovvalgsspørgsmål.
Målbeskrivelser
Kurset har to sigter. Dels at give deltagerne en indføring i juridisk metode, dels at give deltagerne en indføring i grundlæggende erhvervsretlige principper, d.v.s. de regler der regulerer forholdet mellem kommercielle parter og de regler, der regulerer forholdet mellem erhvervsdrivende og forbrugere. Målet søges nået ved forelæsninger, ved praktiske eksempler, ved besvarelse af et skriftligt opgavesæt, ved gennemgang af domme og kendelser.
Pensum: Børge Dahl: Erhvervsjura i et markedsøkonomisk perspektiv, 12. udgave
3 timers forelæsninger pr. uge i 14 uger.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 3
  • Forberedelse
  • 161
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig prøve som finder sted i eksamenslokalerne på Peter Bangs Vej 36.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.